Szakmai gyakorlat

Sokszereplős konfliktusok kezelése

Tananyagfejlesztés és oktatás, Nemzeti Közszolgálti Egyetem, 2011-21
A kurzus célja azt bemutatni a hallgatóknak, hogy mi módon lehet sokszereplős közösségi és települési konfliktusikezelési folyamatokat tervezni és vezetni. Olyan megközelítéseket, folyamatokat és módszereket mutat be, amelyek segíthetik a minden fél számára megfelelő megoldások kidolgozását. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal az alternatív vitarendezés megközelítését és alapvető módszereit, a módszerek alkalmazásának feltételeit és technikáit sokszereplős konfliktusok és más közügyek kezelésében, és tisztázza a részvételen és képviseleten alapuló módszerek eltérő sajátosságait és korrekt/legitim kapcsolati rendszereinek kialakítását. A kurzus az MA képzésben angol és magyar nyelven szerepel, és egyes részei magyar nyelven a szakirányú továbbképzési programban is megjelentek.

Mediátorképzés

Tananyagfejlesztő és tréner, Szegedi Tudományi Egyetem, 2012
A 63/2009.(XII:17.) IRM rendelet szerint a közvetítői tevékenység folytatásának feltétele a 60 órás, a rendeletben meghatározott tartalmú képzés sikeres elvégzése. A program olyan átfogó, gyakorlatorientált képzést ad, amelynek elvégzéséről szóló igazolást automatikusan fogadja el a minisztérium a mediátorok képzési követelményének teljesítéseként. Tréner kollegámmal együtt olyan programot vezetünk, amely során nemcsak elméleti tudást szerezhetnek a résztvevők, de speciális szimulációkon keresztül a mediátori tevékenység során használt technikákat is megismerhetik, és készségfejlesztő gyakorlatokon keresztül a mediátori tevékenység végzéséhez szükséges készségeiket is fejleszthetik.

Településvezetési akadémia

Településvezetési Akadémia, Magyarországi Program

Tananyagfejlesztő és tréner, Európa Tanács, 2011 -12

A program – az Európa Tanács Szakértői Központja által kifejlesztett módszertan alapján – kilenc hónapos vezetői képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik célja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segítse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket, fel tudják vállalni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében engem bíztak meg azzal, hogy vezető szekértőként a magyar tananyagot kialakítsam és az oktatást trénerként és coachként levezessem. Az első évben 20 polgármester képzésére került sor. A második évben önkormányzati „csapatokat” tervezünk oktatni.

Településvezetési Akadémia

Településvezetési Akadémia, Ukrajna, Bulgaria, Montenegro

Képzők képzése és coaching, Európa Tanács, 2011

Az Európa Tanács Szakértői Központja által kifejlesztett módszertan alapján nyújtunk kilenc hónapos vezetői képzést polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Az nemzetközi Településvezetési Akadémia program 2011. évben az öt országban indult el. A program kifejlesztésén és bevezetésén egy angol kollegámmal, John Jacksonnal, együtt dolgozom. A mi feladatunk a megvalósító nemzeti csoportok képzése és a bevezetés szakmai támogatása az egyes országokban. Az első ciklusban trénerként, a későbbiekben a tréneri munkát átvevő helyi trénerek coachaként dolgozunk addig, amíg a helyi trénerek önállóan is tudják már vezetni a programot. A bevezető országok közül én Bulgáriában, Ukrajnában és Montenegróban dolgozom, és Magyarországon egyedül vezetem a programot.

Városkooperáció Szimpózium

A pécsi települési tervezés megújítása

Folyamattanácsadó, Városkooperáció, 2011-12
A Város-kooperáció egy civil kezdeményezés, amely arra jött létre, hogy fórumot szervezzen olyan társadalmi, önkormányzati és tudományos szervezetek számára, akik aktívan szeretnének részt venni Pécs jövőjének tervezésében és a helyi döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja Pécs fejlesztéspolitikájának és várostervezési gyakorlatának megújítása. Ennek első lépéseként jelenleg a városfejlesztési koncepció szakmai konzultáció folyamatát készítik elő. A Városkooperáció felkérésére kapcsolódzam be a folyamatba tanácsadással és egyes események facilitálásával.

Iskolai mediátor tréning, Zánka

Alternatív Vitarendezés az Iskolákban

mentor mediátor, Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet, 2011
„Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába”, FKA-KT-26/2008. támogatási szerződés alapján folyó több éves projektben dolgozom mentor mediátorként. Fő tevékeységem szakmai tanácsadás a projekt tervezésével és lebonyolításával kapcsolatban és a projekt keretében kiképzett, de még gyakorlatot nem szerzett mediátorok szakmai támogatása. (mentor, esetmegbeszélés, co-mediálás, szupervízió) Az iskolákban az AVR szemlélet terjesztését szolgáló tevékenységek tervezése és vezetése.

Településvezetési Akadémia

Képzők képzése, Európa Tanács, 2011
A program kilenc hónapos képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik célja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segytse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket és feltudják vállajni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében 2011-ben a Településvezetési Akadémia öt országban indul el. Az én feladatom volt egy angol kollegámmal együtt a megvalósító nemzeti csoportok képzése, a helyi adaptációk és bevezetés szakmai támogatása a programban résztvevő országokban.

Civil kezdeményezés egy iskola megmentésére, 2011

Ezt a munkát nem megbízás alapján végeztem, hanem én kezdeményeztem és vállaltam fel a vezető szerepét. Azért került ide, mert fontos szakmai tapasztalat, hogy belülről, érintettként is végigcsináltam egy olyan közösségi folyamatot, amiben „csak” tanácsadóként szoktam részt venni. A helyi önkormányzat által támogatott alapítványi iskola fenntartója döntött március 10-én (egy hónappal a beiratkozás előtt) úgy, hogy bezárja az iskolát, ahová a gyermekem járt. A döntést követő egy hónapban olyan szülői közösséget szerveztünk, amely képes volt a bizonytalan helyzetben összetartani a családokat és tanárokat, saját magát partnerként elfogadtatni az önkormányzattal és lehetséges új fenntartókkal, és végigvezetni az új fenntartókeresés, választás, és helyzetbehozás folyamatát. A folyamat során nemcsak a már bennlévő családok nagy része maradt együtt, de nagy számban jelentkeztek új családok is, akik csatlakozni kívántak az iskolához, és új első osztály indításához is összegyűlt elegendő gyermek.

Kulturális örökség a városmenedzsmentben

Távoktatási program, ISES, 2011. Kulturális örökség a városmenedzsmentben. Távoktatási kurzusfejlesztés az ISES (Európai és Társadalomtudományok Intézete) és a Korvinus Egyetem által létrehozott Kulturális Örökségmenedzsment posztgraduális oktatás keretében. A kurzus célja az, hogy a hallgatók elemezzék és megértsék az örökségmenedzsment és konzerválási gyakorlat hatásait a települési környezetre és társadalomra, és megismerkedjenek azokkal a helyi politikai folyamatokkal, amelyek az örökségmenedzsment céljainak megvalósítását szolgálhatják. A kurzus középpontjában két téma áll: az örökség szerepe a helyi fejlődésben és fejlesztésben és az örökséggel kapcsolatos helyi párbeszéd. A kurzus végére a hallgatók megértik, hogy a különböző részvételi mechanizmusok és technikák milyen kereteket teremtenek a szereplők együttműködéséhez és megegyezéseihez. Ez a tudás segíetni fogja őket abban, hogy hatékonyabb és konstruktívabb szereplőivé váljanak az épített örökséggel kapcsolatos helyi folyamatoknak.

Társadalmi részvétel szervezése több etnikumú településeken.

Jegyzetírás, Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2011
A társadalmi részvétel a helyi politikai folyamatokban kiemelt fontosságú olyan településeken, ahol több etnikum él együtt és a helyi ügyek felfogásában megjelenik bármely etnikai elem. Ilyen helyzetben – ahhoz, hogy fenntartható és igazságos megoldások születhessenek – szükség van olyan párbeszédre, amelyben különböző felfogások és percepciók a többi szereplő számára is érzékelhetővé és érthetővé válnak. A jegyzet azt tárgyalja, hogy mi módon lehet több etnikumú településeken úgy szervezni a társadalmi párbeszédet és részvételt, hogy az támogassa az adott politikai közösség céljainak megfogalmazását és megvalósítását. A jegyzet rövid, gyakorlati összegzést ad a helyi részvételre vonatkozó legfontosabb releváns elméletekről és elképzelésekről, és – különböző politikai értékválasztások mentén -vizsgálja a többetnikumú kontextus következményeit a részvételi mechanizmus tervezésére és megvalósítására.

Szerb önkormányzatok roma oktatási tevékenységének támogatása

Tréningtervezés mentora és trénerek képzője, Roma Education Fund és Budapesti Nyíilt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A nemzetközi Roma Education Fund kezdeményezte a DILS programot, amelynek fő célja a szerb önkormányzatok és helyi szereplők támogatása annak érdekében, hogy a Roma Oktatás Nemzeti Akciótervében megfogalmazott irányban olyan startégiákat és tevékenységeket dolgozzanak ki és valósítsanak meg, amelyek segítik a roma diákok oktatási rendszerbe való belépését, bennmaradását és tanulási eredményeik javítását. A program egyik fő tevékenysége olyan mentorok képzése volt, akik képesek lehetnek arra, hogy támogassák a helyi részvételt és a tervezési és döntéshozási folyamatokat.  Az én feladatom a mentorképző tananyag és képzési módszertan összeállításának felügyelete és a mentorokat kiképző trénerek képzése volt.

Mediáció: Települési konfliktusok kezelése

Tanangyag készítés és oktatás. Corvinus Egyetem és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2009-2010
A Norvég Alap támogatásával a Corvinus Egyetem és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közösen hozta létre a Polgármester Akadémiát, amelynek feladata a polgármesterek szakmai képzése. A képzés 2009-ben indult. Ekkor kaptunk megbízást a Települési Konfliktuskezelési modul kidolgozására. Ez a munka magában foglalta az akadémiai jegyzet megírását, a tananyag kidolgozását és a polgármesterek oktatássát. Az oktatás korszerű felnőttoktatási módszertannal, alapvetően tapasztalatalapú tanulásra, interaktív gyakorlatokra, az esetek megbeszélésére, elemző beszélgetésekre és rövid gyakorlati összefoglalókra épül.

Kisebbségi jogok és helyi kormányzás

Kurzustervező és vezető, Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A kurzus innovatív értéke abban állt, hogy a kisebbségjogi és önkormányzati terület sajátos tudásait integrálta annak érdekében, hogy új megközelítést vezessen be, és annak alapján új következtetéseket vonjon le a kisebbségi jogok implementációjára vonatkozóan. A kurzus a társadalmi részvételhez kötődő jogot helyezte a középpontjába, mert ez egy olyan alapvető jog, amely meghatározza a többi kisebbségi jog érvényesítésének lehetőségét is. A korábbi hasonló kurzusaink továbbfejlesztését jelentette a kurzusban a társadalmi részvételi ügyek és a részvételi intézményépítés kérdésének szétválasztása, és az utóbbinak a nemzetközi és helyi normateremtési folyamatban játszott szerepének pontosabb kidolgozása.

Örökségmenedzsment a városmenedzsmentben

Kurzustervező és vezető, Instituite for Social and European Studies, 2009-2010
A városmenedzsment kurzust a posztgraduális Örökségmenedzsement és Fenntartható Fejlődés akadémiai program keretében dolgoztam ki és tartottam. A tárgy átfogó képet adott a településmenedzsment céljáról, feladatairól, kihívásairól és meghatározó megközelítéseiről, és megvitattatta a településmenedzsment és örökségmenedzsment összefüggéseit A tárgy célja az volt, hogy támogassa a hallgatókat abban, hogy az örökségmenedzsment kérdéseit a városmenedzsment komplexitásán belül is el tudják helyezni és értelmezni, és segítse őket az örökségmenedzsmenttel kapcsolatos különböző álláspontokat pontosabb megértésében és értelmezésében. Mindezen keresztül a tantárgy ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy a hallgatók örökséggel kapcsolatos kérdésekben és vitákban pontosabban tudják mérlegelni az alternatívákat, és jobban tudjanak érvelni a kívánatos megoldások mellett.

Új képviselőtestületek tréningje

Tréningtervezés mentora és trénerek képzője, TÖOSZ, 2010
A projekt keretében olyan –  Magyarországon korábban nem alkalmazott – rövid tréningprogramot dolgoztunk ki az újonan megválasztott önkormányzati képviselőtestületek számára, amely egyszerre segíti a szakmai felkészülésüket és az eredményes munkafolyamat kialakítását. A képviselőtestületi tréning abban segíti az új képviselőtestületek tagjait, hogy megértsék feladatuk fő kihívásait és kereteit, és olyan felfogást és kultúrát alakítsanak ki maguknak és a testületben közösen, amellyel a helyi demokráciát támogató és a kívánatos települési folyamatokat erősítő önkormányzatot tudnak vezetni. Feladatom a tréningprogram kifejlesztése és az első trénerek kiképzése volt.

Szabályozási konfliktus kezelése

Mediátor, 2009-2010
Az önkormányzat kezdeményezte a mediációs eljárást egy közepes méretű városban, amikor egy lakóterületbe vonási folyamat utolsó lepései a helyi civil szervezetek heves ellenállását váltották ki. A folyamat során mediátortársammal segítettük az érdekcsoportokat képviseletük megszervezésében és érdekeik megfogalmazásában, majd levezettük a csoportok részvételével lefolytatott mediációs eljárást. A folyamat olyan részmegoldásokat eredményezett, amelyek alapján összegyűjthetők és elemezhetők azok az információk, amelyek lehetőséget adhatnak arra, hogy néhány hónappal később megegyezés születhessen a belterületbe vonás minden értintett számára elfogadható feltételeiről.

Nemzeti kisebbségi szervezetek pénzügyi támogatása

Elemző, Európa Tanács, 2010
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmével foglalkozó Szakértői Bizottság számára készült elemzés arról, hogy 22 tagországban milyen eszközökkel és feltételekkel támogatják a nemzeti kisebbségi szövetségeket. Az elemzés az országok által készített jelentések alapján vizsgálta a pénzügy támodatási rendszereket és azt, hogy ezek milyen értékválasztásokra, és a nemzetiség milyen felfogásaira utalnak.  Emellett az elemzés azt is vizsgálta, hogy az adott finanszírozási rendszerek milyen hatást gyakorolnak a nemzetiségekre, a nemzetiségi érdek képviseletére és a nemzeti identitás alakulására.

Településvezetés Támogatása Roma Integrációban

Vezető szakértő, TÖOSZ és Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A projekt alapvetően az Európa Tanáccsal az előző években adaptált és bevezetett Támogató Értékelés (Peer Review Process) módszertanát alkalmazza a helyi vezetés és önkormányzati munka részletes elemzésére, de az elemzés középpontjába a roma integrációt helyezi. A településekre érkező szakemberek dokumentumok és a települési szereplőkkel folytatott interjúk alapján a roma integráció érdekében az adott településen nyíló sajátos lehetőségek feltérképezésében nyújtanak segítséget a helyi vezetésnek. „Kínálati projektek” helyett, olyan ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek az adott helyen és pillanatban megvalósíthatónak látszanak. Általánosabb támogatási rendszerekre vonatkozó javaslatokat a csoport az egyes tapasztalatokból kirajzolódó közös elemekre kíván majd egy későbbi fázisban megfogalmazni a potenciális donorok számára. Ebben a  projektben feladatom a projektkoncepció kidolgozása volt, és a projekt folyamán a települési értékeléseket vezető szakértőként végeztem a munkát és írtam meg az elemzéseket.

Önkormányzatok Támogató Értékelése

Önkormányzatok Támogató ÉrtékeléseAz Európa Tanács szakértője, Európa Tanács és TÖOSZ, Magyarország, 2009
A Támogató Értékelés a helyi vezetés és önkormányzati munka részletes elemzése egy Európa Tanács által kidolgozott módszer alapján. Az elemzést gyakorlott önkormányzati szakemberek csapata végzi a fontosabb önkormányzati dokumentumok áttanulmányozása és a települési szereplőkkel folytatott interjúk alapján. Az elemzés alapján javaslatokat fogalmaznak meg az önkormányzat számára, és egy Fejlesztési Akciótervet állítanak össze a vezetőkkel. A programban feladatom – több országban szerzett korábbi gyakorlat alapján – a program bevezetésének és adaptálásának támogatása, és a Támogató Értékelések levezetése, és az elemzések és javaslatok összeállítása.

A városi átalakulás menedzselése a rendszerváltó városokban

Kurzustervező és vezető, Közép-Európai Egyetem, nyári egyetemi kurzus a Közép-Európai Egyetem SUN programjában, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2009
A kurzus az általam, a CEU-SUN részére tervezett korábbi helyi stratégiai kurzusok új verziója. Ez egy új megközelítésű és tartalmú változat. A tartalom kizárólag a városi stratégiai folyamatokra összpontosít, fő témái a városi stratégia, helyi politika és a tervezési folyamat gyakorlata. Bemutatja a hallgatóknak, hogy a stratégiaalkotásnak milyen konfliktusokkal kell szembenéznie, és ezek mi módon oldhatóak. Stratégiai tervezési lehetőségeket és eszközöket ismertet, és példákat hoz a városi és térségi startégiákra és az érintettek bevonására. Az okatatás a korszerű, interaktív felnőttoktatás módszertanára épül. www.ceu.hu/sun

Település-mediáció Csobánkán

Mediátor, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Bűnmegelőzés Program, Magyarország, 2009
Csobánka egy körülbelül 3000 lakosú, többnemzetiségű település Budapest agglomerációjában, ahol öt nemzetiségi csoport él. Csobánkán 1990-ig békés volt az egymás mellett élés. A településnek egy iskolája volt, ahová az összes nemzetiségi csoportból jártak tanulók. 1990-ben, csodálatos természeti környezetének köszönhetően sokan települtek be a községbe a fővárosból. Mára a község mérete a beköltözések miatt a háromszorosára nőtt, a település élete, közösségei felbomlottak, és a helyi iskola teljesen szegregálttá vált (csak roma gyerekek járnak oda). A mediáció segíti a települést abban, hogy konstruktív párbeszéd alakuljon ki az iskolai közösség újraintegrálása érdekében, illetve újra felélénküljön a közösségi élet és a lakossági kapcsolatok, valamint létrejöjjön egy olyan intézményrendszer, amely fenn tudja tartani a projekt során kialakult párbeszédet.

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Tréner és coach, folyamattervezési tanácsadó, LGI-OSI/Revenue Watch Institute, Peru, 2009
A projekt célja a helyi önkormányzatok, az Önkormányzati Szövetség és a civil szerveztek segítése Peruban annak érdekében, hogy helyi szinten működve, a kiteremelt olajból származó állami és önkormányzati bevételek átláthatóságának megteremtésével elkerüljék az erőforrásokból származó bevételvesztést; technikai segítségnyújtás és az érintettek oktatása, a helyi részvétel megteremtésének segítése a tervezési és költségvetési folyamatokban; a helyi közösség és a lakosság megerősítése a kormányzati és önkormányzati munka hatékonyabb monitorizálása érdekében. Feladatom a közösségi startégiai tervezési folyamat oktatása, a folyamattervezés és –kivitelezés szakértése, a folyamatot irányító önkormányzatok, a kormányzati és civil szervezetek oktatása és képzése és a megvalósítás során folyamatos támogatása. www.lgi.osi.hu

Etnikai sokféleség, konfliktuskezelés és településfejlesztés – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Etnikai sokféleség, konfliktuskezelés és településfejlesztés – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknakKurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2009
A képzést Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. Az etikai sokféleségre és kezelésére vonatkozó kulcskoncepciók ismertetését követően, etnikai konfliktuselemzést és kezelést tanultak a résztvevők. Végül az etnikai sokféleség és konfliktusok hatásait elemezték a különböző fejlesztéspolitikai és stratégiai tervezési módszerek alkalmazására. A kurzus alkalmazási gyakorlatokkal zárult, amelyek során a résztvevőknek stratégiákat kellett kidolgozniuk komplex település politika megalkotására és településfejlesztési stratégiai folyamat szervezésére különböző típusú többnemzetiségű településeken. www.lgi.osi.hu

Helyi fejlesztés-tervezés a természeti kincseket kitermelőipar összefüggésében

Tervezési szakértő, LGI/OSI és Revenue Watch, Nemzetközi szakértői együttműködés, 2009
A Revenue Watch Institute és az Nyílt Társadalom Intézet Közszolgálati Kezdeményezése közös projektet indított a helyi tervezés támogatására olyan országokban, ahol a természeti kincsek kitermeléséből származó bevételek a közpénzek komoly hányadát teszik ki. Helyi tervezési szakértőként a feladatom olyan helyi tervezési módszertan kidolgozása volt, amely illeszkedik a kitermelésből származó bevételek specifikumához és a nemzeti szabályrendszerekhez. A módszertan kidolgozására szakértői csapat jött létre, amelyben  a természeti kincseket kitermelő ipar neves nemzetközi szakértőivel együttműködve kell javaslatot tennünk a helyi tervezés sarokpontjait az adott országokban.
www.lgi.osi.hu

Stratégiai műhely – Városvezetési mesterkurzus

Kurzustervező, -vezető és tréner, F 38 Kft és Urbanissimus, Magyarország, 2007-2008
A stratégiai műhely saját, önálló kezdeményezésem. Célja az volt, hogy propagálja és elősegítse a korszerű városvezetői szemléletmódok alkalmazását és a társadalmi részvétel bevezetését a települési stratégiai folyamatokba Magyarországon.  A program interaktív felnőttképzési módszertannal késztette a műhelyben résztvevő helyi vezetőket önreflexióra saját vezetői hozzáállásuk, gyakorlatuk és lehetőségeikkel kapcsolatban. A háromszor kétnapos programsorozatban a résztvevők új szemléletmódokat és esettanulmányokat ismerhettek meg, valamint irányított vita és alkalmazási gyakorlat során alkalmazhatták az újonnan megszerzett tudást. A programot elsőízben 2007-ben szerveztem meg fontosabb magyarországi városok 16 polgármestere és néhány kiválasztott vezetője részvételével. Mivel igény mutatkozott rá, azóta még két alkalomal sor került rá korábbi évfolyamtárs-kollégák és más önkormányzatok vezetői részére.

Településvezetési Benchmark Program

Európa Tanács szakértő és tréner, Magyarország, Macedónia és Montenegro, 2007-től folyamatosan
Az Európa Tanács „Hatékony Demokratikus Önkormányzat Benchmark-ja” egy olyan kritériumrendszert állított fel, amely összefoglalja a hatékony és kevésbé hatékony önkormányzatok jellemzőit a vezetés, a közszolgáltatás és a társadalmi részvétel tekintetében. A Településvezetési Benchmark Program lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy „Elemző csoport” segítségével értékeljék saját teljesítményüket a Benchmark-ok szerint, majd az értékelés alapján felállítsanak egy fejlesztési programot az erősségeikre építve, kihasználva a lehetőségeket és erősítve a gyengébb területeket, hogy a megfeleljenek a Benchmark által meghatározott legmagasabb szintnek. A program bevezetését irányítottam a felsorolt országokban és a programban résztvevő polgármesterek, magas szintű önkormányzati döntéshozók és közszolgálati munkatársak képzését és szakmai támogatását végeztem az Európa Tanács szakértőjeként.

A legjobb önkormányzati gyakorlatok programja

Európa Tanács tanácsadó, Magyarország, 2008-tól folyamatosan
Ez a projekt lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a hatáskörükbe tartozó kulcsfontosságú területeken alkalmazható legjobb gyakorlati módszerek bemutassák más önkormányzatoknak és a szakmai nyilvánosságnak. A programban Magyarországon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) volt az Európa Tanács partnere. Az Európa Tanács tanácsadóként, miután a program bevezetésében más országokban is közreműködtem, felügyeltem a program adaptációját, szaktanácsoltam és támogattam a folyamat bevezetését. A program keretében tréningeket tartottam a legjobb önkormányzatok számára prezentációs készségük növelése érdekében, és segítettem a helyi megvalósítókat a gyakorlatuk disszeminációjának megtervezésében és kivitelezésében.

A legjobb önkormányzati gyakorlatok programja

Európa Tanács tanácsadó, Macedónia és Montenegró, 2007-tól folyamatosan
Ez a projekt lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a hatáskörükbe tartozó kulcsfontosságú területeken alkalmazható legjobb gyakorlati módszerek bemutassák Az Európa Tanács a helyi önkormányzati szövetségekkel dolgozik. A helyi szövetségek szervezik a legjobb gyakorlatok versenyét és segítik az önkormányzatokat abban, hogy megosszák gyakorlatukat a többi önkormányzattal. Az Európa Tanács tanácsadóként felügyeltem a program adaptációját, szaktanácsoltam és támogattam a folyamat bevezetését. A program keretében tréningeket tartottam a legjobb önkormányzatok számára prezentációs készségük növelése érdekében.

Közpolitika-prezentáció tréning

Kurzustervező és tréner, Európa Tanács, Magyarország és  dél-európai országok, 2007-től folyamatosan
Az általam tervezett és irányított tréning lehetőséget adott az önkormányzatok számára, hogy betekintést nyerjenek a közpolitikai folyamat kommunikációjának és a közpolitikák prezentációjának gyakorlatába. A tréning interaktív és gyakorlatias formában ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző közpolitikai kommunikációs eszközöket a tény- és tárgyszerű érveléstől az esettanulmányon keresztül a story-telling típusú elemekig.

Konfliktuskezelés és Településfejlesztés többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2008
A tréninget Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. A tréning során megvitatásra került a sokféleség, az azonosság, az etnikumhoz tartozás, a sztereotípiák és a diszkrimináció, a közösségi politika és részvétel, a településfejlesztés és konfliktuskezelés többnemzetiségű közösségekben. Ez növelte a résztvevők képességét arra, hogy analizálni tudják a településfejlesztési politikából/ döntésekből származó konfliktushelyzeteket a többnemzetiségű közösségekben, illetve felismerjék és alkalmazzák a megfelelő stratégiákat annak érdekében, hogy kezelni tudják ezeket a helyzeteket úgy, mint az elvi tárgyalások, többrésztvevős mediáció és részvételi folyamatok könnyítése. A tréning célja az volt, hogy a résztvevők jobban megértsék a helyi közösségi bevonását a döntéshozatalba a többnemzetiségű közösségek településfejlesztési folyamatai során. www.lgi.osi.hu

Közösségi politika a többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Közösségi politika a többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknakKurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2008
A Többnemzetiségű Közösségek Kezelési Programjának keretében, Katona Zsuzsával együtt megterveztem és levezettem egy tréning-programot ami a helyi döntési folyamatban az etnikai sokféleség integrációjának kulcsfontosságú kérdéseit tárgyalta. A tréning egy tudatosságnövelő komponense is volt, ami az etikai sokféleség, azonosság, formációk, sztereotípiák, diszkrimináció, konfliktus kérdéseit tárgyalta és a sokféleség és konfliktusok kezelésének módszereire összpontosított. A tréning közpolitikai modulja a közpolitika formálását olyan koncepcionális keretben vizsgálja, amely a közpolitika megalkotását egy találkozási pontnak tekinti olyan csoportok között, akik viszonya egymás közti múltbeli tapasztalatok során formálódott, és olyan tényezők kondicionálják ezt az interakciót, mint az előítéletek, a képviselet- és a kommunikáció lehetőségei és a problémaérzékelés különbözőségei. www.lgi.osi.hu

Tirana városrégiójának gazdasági lehetőségei

Folyamattervező tanácsadó, LGI/OSI, Tirana, Albánia, 2008
A projekt keretein belül Tirana város vezetése közös párbeszédet akart kezdeményezni az agglomerációhoz tartozó más önkormányzatokkal és érintettekkel a helyi gazdasági fejlesztései stratégia elkészítéséhez szükséges szisztematikus adatgyűjtés és –feldolgozás céljából. A projekt célja az volt, hogy megteremtse az alapját az agglomeráció fejlesztési stratégiájára vonatkozó szükségszerű párbeszédnek. A feladatom a projektben a folyamattervezés szaktanácsadása volt és a nemzetközi szakértők és a helyi csoport közötti ismeretátadás irányítása és támogatása. www.lgi.osi.hu

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Folyamattervezési tanácsadó, tréner és coach, LGI/Revenue Watch Institute, Indonézia, 2008
A projekt célja az indonéz önkormányzatok segítése, hogy elkerüljék az erőforrásokból származó bevételek elvesztését, és hatékonyan tudják használni a jelentős mennyiségű pluszbevételeket. Ennek érdekében a helyi társadalmi részvétel megteremtésének segítése a tervezési és költségvetési folyamatokban. Feladatom a részvételen alapuló tervezési folyamat tervezésének és menedzselésének szakértői támogatása, a folyamatot irányító önkormányzatok, a kormányzati- és civil szervezetek  képzése és támogatása. www.lgi.osi.hu

Budapest 2020. Stratégiai folyamat tervezése és vezetése

Folyamattervezési szakértő, Studia Metropolitana, Magyarország, 2008
A Fővárosi Önkormányzat egy folyamatot indított az 1990-es években, az én irányításommal kidolgozott városfejlesztési stratégia megújítására. Ennek során megbízást kaptam stratégiai folyamat tervezésének és szervezésének szaktanácsadására, az új városi stratégia megtervezésének, valamint a monitoringot és a frissítést végző az intézményrendszer felállításának segítésére.

A köz szolgálata: Társadalmi igazságosság érvényesítése a  helyi közszolgáltatásokban – angol nyelvű vezetői tréning dél-európai döntéshozók számára

Kurzustervező, -vezető és tréner, LGI, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2008
Ennek az innovatív nemzetközi műhelymunkának a célja az volt, hogy segítse a közép- és dél-európai országok polgármestereit és a más magas szintű önkormányzati döntéshozókat és magas rangú önkormányzati vetetőket az európai társadalmi integrációs irányelveknek megfelelő helyi közszolgáltatási politika megtervezésében és megszervezésében. A műhelymunka célja, hogy elősegítse a szemléletváltást a közpolitikai folyamatban, és hangsúlyozza az önkormányzatok szerepét a jogaikat jobban ismerő és befolyásosabb társadalmi közösségek kialakításában. www.lgi.osi.hu

A városi átalakulás menedzselése a rendszerváltó városokban – nyári egyetemi kurzus a Közép-Európai Egyetem SUN programjában

Kurzustervező és -vezető, Közép-Európai Egyetem, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2008
A kurzus az általam, a CEU-SUN részére tervezett korábbi helyi stratégiai kurzusok új verziója. Ez egy új megközelítésű és tartalmú változat. A tartalon kizárólag a városi stratégiai folyamatokra összpontosít; megvitatja a városi stratégiát, politikát és a tényleges tervezési folyamatokat, a stratégiai tervezési lehetőségeket és eszközöket, példákat hoz a városi és térségi stratégiákra és az érintettek bevonására. Az oktatás a korszerű, interaktív felnőttoktatás módszertanára épül. www.ceu.hu/sun

Belgrád fejlesztési stratégiája – technikai segítségnyújtás

Tanácsadó, OSI/LGI, Belgrád, Serbia, 2007
2006-tól egy szakértői csoport dolgozik Belgrád városi stratégiájának kidolgozásán. A csoport és a városvezetés azzal bízott meg, hogy szaktanácsoljam a stratégiai fejlesztési folyamatot és a stratégia megalkotását.

Közpolitika és politikai kommunikációs tréningek

Közpolitika és politikai kommunikációs tréningekKurzustervező és tréner, ISSA, Koszovo, 2007
A projekt egy sor interaktív és gyakorlati tréninget foglalt magában civil szervezetek számára a közpolitika és közpolitikai kommunikáció területéről. A tréningeket én terveztem és vezettem. A tréningek segítették a résztvevőket a politikai folyamatok, az érintettek vizsgálatának és a közpolitikai folyamat a jobb megértésében, megközelítéseket tanítottak az összefüggés és az alternatívák feltérképezéséhez; fejlesztették a hatékony közpolitikai tervezéshez és kommunikációhoz szükséges képességeket.

Hatalommegosztás többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner LGI Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak 2007
A Többnemzetiségű Közösségek Vezetői Programjának keretén belül Kovács Petrával közösen terveztem és bonyolítottam egy tréning programot, ami a helyi szintű hatalommegosztás lehetőségeit tárgyalta. A kurzus kifejezetten a többnemzetiségű közösségek vezetőit célozta. Hatalommegosztást a társadalmi részvétel formáin belül tárgyalta, és fogalmi tisztázást és technikai tudást adott a résztvevőknek a hatalommegosztási eljárások és intézmények tervezéséhez. www.lgi.osi.hu

A helyi kormányzás stratégiai megközelítése – az Új Paradigma. Tréning

Csoportvezető LGI and Urbanissimus Magyarország, 2006-2007
Vezető döntéshozókból és magas rangú önkormányzati vezetőkből, fejlesztési szakemberekből létrehoztam egy csoportot, hogy Közép-Kelet-Európában alkalmazható helyi kormányzási megközelítéseket dolgozzon ki. Több műhelymunkát terveztem magas szintű vezetők részre, amely során a csoport végkövetkeztetésként egy új paradigmát állított föl. A projekt további értéke az volt, hogy innovációkat alkotott a rendszerváltó önkormányzati vezetés számára a helyi stratégiai tervezési folyamathoz, amit alkalmazni lehet Magyarországon, a délkelet-európai országokban és a volt szovjet tagállamokban is. www.lgi.osi.hu

Hátrányos helyzetű csoportok lehetőségeinek térbeli elemzése

Kutatási program kidolgozója és a kutatók mentora, LGI Magyarország, Macedónia és Montenegró, 2006-tól folyamatosan
Az LGI kutatási program célja az volt, hogy a kutatást eredményein keresztül innovatív közpolitikai reformot ösztönözzön. A program mentoraként közép- és délkelet-európai térség jól képzett politikai szakértőit segítettem kutató munkájukban. A kutatók a hátrányos helyzetű csoportok és a közösségi szolgáltatások térbeli eloszlását tanulmányozták, illetve ezeknek a csoportoknak az életkörülményeit javító és rontó feltételeket és körülményeket. A helyi közpolitika eredményei és a szükségletek közötti feszültségek feltérképezése alapján a kutatók, a mentor segítségével, gyakorlati javaslatokat dolgoztak ki a helyi önkormányzatok számára, a hátrányos helyzetű csoportok életfeltételeit javító stratégiákra. www.lgi.osi.hu

Stratégiai tervezés és menedzsment – angol nyelvű képzési program vezető közszolgálati tisztségviselők számára

Vezető szakértő, EU Projekt, Románia, 2006-2007
Egy vezető közszolgálati tisztségviselőket célzó startégiai tervezési és vezetői tréning-program megtervezését irányítottam, román trénerek képzési kurzusát vezettem és 150 köztisztviselő tréningjét irányítottam. A tréning kísérleti képzési ciklusra épült, ami a résztvevőket végigvezette egy sor stratégiai módszer-kísérleten, és segítette a fogalmi végkövetkeztetések levonását.

Önkormányzati képzési struktúra kialakítása

Vezető szakértő, EU CARDS Projekt, Horvátország, 2006
A projekt a horvát kormányt és a helyi önkormányzati szövetségek számára nyújtott segítséget (1) képzési igény széleskörű feltérképezésében; (2) a közszolgálati tisztviselők folyamatos továbbképzésére vonatkozó Nemzeti Képzési Stratégia kidolgozásában; (3) a Helyi Demokrácia Akadémia megalapításában és (4) az akadémia belső személyzetének kiképzésében. Vezető szakértőként a teljes folyamat irányítása és levezetése volt a feladatom.

Helyi közszolgáltatások szervezése többnemzetiségű önkormányzatokban – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Helyi közszolgáltatások szervezése többnemzetiségű önkormányzatokban – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknakKurzustervező és tréner, LGI, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2005-től folyamatosan
Péteri Gáborral közösen megterveztem és levezettem egy kifejezetten többnemzetiségű közösségek vezetők számára összeállított közszolgáltatási tréning programot. A program során megvitatásra került, hogy milyen mértékben és mikor alkalmazhatók általános közszolgáltatás-szervezési alapelvek és gyakorlatok megosztott többnemzetiségű környezetben, és milyen megfontolásokkal kell kiegészíteni őket. Az elemzés alapja a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó helyi konfliktusok elemzése volt. A konfliktuselemezésből kiindulva olyan megközelítéseket és módszereket nyújtott a vezetők számára, amik helyi szinten segíthetik a többféleség kezelését. Kreatív gondolkodásra és az elavult minták felülvizsgálatra ösztönözte a résztvevőket, figyelembe véve az eltérő történelmű, hátterű és identitású etikai csoportok között felmerülő feszültségeket. www.lgi.osi.hu

Fenntartható fejlődés helyi kihívása

Értékelő, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), 8 európai ország, 2005
Egy több mint két éves időtartamú, 1,5 millió dollár költségvetésű mega-projekt nyolc poszt-kommunista ország helyi önkormányzatának nyújtott segítséget helyi stratégiák kidolgozásában. Feladatom az volt, hogy a projekt lezárása után értékeljem az eredményeket és meghatározzam a lehetséges nyomon követési tevékenységeket és további technikai segítséget.

Stratégiai tervezés, mint a helyi vezetés eszköze – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), Montenegró, 2005
A program a helyi döntéshozók vezetési és stratégiaalkotási képességeit fejlesztette azért, hogy megértsék és alkalmazzák a kormányzási paradigma adta lehetőségeket. Integrált megközelítésben tárgyalta a helyi vezetés, stratégia, részvétel és kommunikáció témáit, és azokat az eszközöket, amelyekkel a helyi vezetés irányítani tudja a helyi erőforrások felhasználását. A program két ciklusában minden montenegrói önkormányzat vezetése részt és polgármesteri és/vagy döntéshozói szinten képviseltetve magát.

Városi kihívások stratégiai megközelítése – nyári egyetemi kurzus a Közép-Európai Egyetemen

Kurzustervező és -vezető, Közép-Európai Egyetem, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2004-től folyamatosan
A kéthetes kurzust PhD-hallagtók és egyetemi oktatók számára szerveztem, akik hasonló tantárgyakat oktatnak, vagy stratégiai tervezési és városvezetési elemekből álló kurzusokat kívánnak tervezni. A kurzus bemutatta a stratégiai tervezés és vezetés korszerű megközelítéseit, és megvitatta alkalmazásuk speciális kihívásait a közszférában. Olyan fogalmi keretet adott a stratégiák tervezésére és értékelésére, amely szinte bármely kontextusban alkalmazható. Emellett interaktív gyakorlatokkal és a régióból és azon túlról származó esettanulmányokkal illusztrálta a bemutatott koncepciókat.

ENSZ Nemzeti Humán Fejlődési Jelentés (National Human Development Report), Önkormányzatiság Bosznia-Hercegovinában

Vezető szakértő, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), Bosznia-Hercegovina, 2004-2005
A jelentés megjelentetése volt Bosznia-Hercegovina decentralizációs politikájának és a helyi önkormányzatok helyzetének és kilátásainak első szisztematikus analízise.  Ez a publikáció időben egybeesett és támogatta  a helyi Önkormányzati Reformot, ami kiemelt fontosságot adott az áttekintésnek és a benne megfogalmazott javaslatoknak. Feladatom a helyi szakértői csoport vezetése és széleskörű konzultáció lebonyolítása volt különböző szintű kormányzatok döntéshozóival és más érintettekkel, valamit az eredmények alapján a végleges jelentés elkészítése.  A dokumentum célja az volt, hogy hatást gyakoroljon az országgyűlési bizottságok, törvényhozók és helyi döntéshozók munkájára, és egyben befolyásolni a decentralizációról szóló közvitát. Elvárt eredménye az volt, hogy fogalmi alapot képezzen a további önkormányzatokról szóló törvényhozási folyamatokban.

USAID-GRASP Program a Román államigazgatási reform támogatására

Közpolitikai és reformigazgató, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Románia, 2003-2004
A Kormányzati Reform és Fenntartható Partnerség (GRASP) a USAID által támogatott ötéves program volt, ami a román önkormányzatok és a civil társadalom megerősítését célozta. Megbizatásom célja az volt, hogy teljes körűen koordináljam és irányítsam a GRASP közpolitikai reformprogramját, ami ily módon a román decentralizációs folyamat érdemi szakmai támogatásához vezethet. Ezen a munkán belül segítettem a román kormányt az EU-csatlakozáshoz szükséges Közpolitikai Reform Stratégia kidolgozásában (elfogadva 2004-ben); a csapatommal támogattam az önkormányzati szövetségeket közpolitikai és helyzetelemzési dokumentumok kidolgozásában; támogattam a kormányt a donor-koordinációs folyamat megszervezésében; és különféle politikai dokumentumok elkészítését irányítottam.

Kormányközi és helyi pénzügyek – A Világbank angol nyelvű képzése települési döntéshozóknak

Kormányközi és helyi pénzügyek – A Világbank angol nyelvű képzése települési döntéshozóknakOktató, Világbank Intézet, Különböző poszt-kommunista országok, 1993-2004
Több éven át dolgoztam a programnak. E munka keretében különböző országokban szerveztünk oktatási és konzultációs programokat helyi és központi kormányzati vezetők számára a pénzügyi decentralizáció és helyi finanszírozás témakörében. Feladatom oktatási modulok tervezése és előadása, és esettanulmányok kidolgozása és bemutatása volt.

Átalakuló városok stratégiai tervezése és finanszírozása – vezetői kurzus a Világbank és LGI szervezésében

Kurzustervező és vezető, Világbank és LGI Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2003-2004
A tíznapos városvezetési tréning kurzust a Világbank Intézet és a LGI közösen szervezte. A kurzus a városi kihívások kezelésének integrált megközelítését támogatta. Bemutatta, hogy a városi fejlesztési a finanszírozási straégiák miként integrálhatók (és kellene, hogy integrálódjanak) az átfogó városfeljesztési stratégiába és annak megvalósításában. A bemutatott koncepciókat gyakorlatok és számos, a régióból és azon túlról származó esettanulmányok tették még szemléletesebbé. Feladatom a kurzus megtervezése, irányítása és vezetése volt. www.lgi.osi.hu

Román Államigazgatási Reformstratégia – Decentralizáció és Pénzügyi decentralizáció fejezet

Vezető szakértő, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Románia, 2003
A projekt a román kormány támogatását célozta decentralizációs stratégiájának korszerűsítésében. Feladatom a Közigazgatási reform program első vázlatában a Szolgáltatásnyújtási és Pénzügyi Decentralizáció fejezetek elkészítése volt, amely a kormány és az EU-küldöttek találkozóján lett ismertetve. A dokumentum elemeit helyi szakértői csoport dolgozta ki az irányításom alatt, majd az én feladatom volt végleges formába integrálni az elkészült anyagokat. A projekt során elkészített dokumentum szolgálta az alapját az EU-csatlakozáshoz szükséges Közigazgatási Reform Stratégia közvitájának.

Helyi Gazdaságfejlesztési Program

Szakértő és tréner, International Finance Corporation & OSI/LGI, Koszovó, 2002
A Project az International Finance Corporation, a Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet közös pilot programja volt Koszovóban. A program célja az volt, hogy a helyi önkormányzatokat és civil szervezeteket támogassa sokszereplős, társadalmi részvételen alapuló helyi tervezés bevezetésében. A téma a helyi gazdaság és a kis és közép vállalkozások fejlesztése volt. A program képzést és technikai támogatást nyújtott a résztvevő városoknak. Az én feladatom a stratégiai tervezés oktatása volt. www.lgi.osi.hu

A macedón önkormányzati törvény és a Skopjei önkormányzatra vonatkozó törvény felülvizsgálata

Szakértő, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Macedónia, 2000-2001
Macedóniában a USAID megbízásából dolgoztam. Egyik munkám az Önkormányzati Minisztérium támogatása volt a kormány által kidolgozott Helyi Önkormányzati Rendszer Stratégiája megvalósításának irányításában. Később mindkét szervezet rövid időre ismét felkért, hogy részt vegyek az Önkormányzati és a Fővárosi Törvény felülvizsgálatának kidolgozásában.

Center for Policy Studies (Közpolitikai Tanulmányok Központja)

Center for Policy Studies (Közpolitikai Tanulmányok Központja)Kinevezett igazgató, Közép Európai Egyetem, Budapest, 2000
A Közpolitikai Tanulmányok Központját azért hozta létre a Közép Európai Egyetem, hogy támogassa a régióban a közpolitikával foglalkozó szervezetek létrehozását, gyakorló szakemberek és elemzők képzését, kutatásokat, és stratégiai jelentőségű területeken kezdeményezzen és támogasson. Célja volt, hogy minél több szereplőt tegyen képessé arra, hogy aktív szerepet tudjon vállalni a politikák formálásában. Az Intézet másik tevékenysége az akkreditált közpolitikai mester program bevezetésének előkészítése volt a Közép Európai Egyetemen. Kinevezett igazgatóként feladatom volt, hogy vezessem az Intézet felállítását, elindítsam fő tevékenységeit, kidolgozzam első stratégiáját és akció tervét. Miután ezeket a feladatokat befejeztem, visszaléptem preferált szabadfoglalkozású szakértői pozíciómba.

Városmenedzselés – Világbank által szervezett angol nyelvű vezetői tréning

Kurzustervező és vezető, Világbank Intézet, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 1999-2001
A Városvezetési Kurzus egy 2-3 hetes tréning program volt, aminek célja az volt, hogy segítse a helyi döntéshozókat és az önkormányzati hivatalt jobb várospolitika tervezésében és megvalósításában oly módon, hogy (1) segítséget nyújtott a várospolitikai kihívások komplexitásának jobb megértésében; (2) a résztvevők új stratégiákkal, eszközökkel és technikákkal ismerkedhettek meg amelyek a kihívások hatékonyabb kezelésében használhatók. A Világban Intézet megbízásából az volt a feladatom, hogy a WBI alapkurzusát a posztkommunista rendszerváltó v&aacu


© Copyright Pallai Katalin