Innováció és tanácsadás

Szakmai továbbképzés átalakítása komptencia alapú módszertanra, 2014

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen zajló Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés egy egy éves poszt-graduális, oklevelet nyújtó oktatás, több éves gyakorlattal rendelkező köztisztviselők számára. Elvégzése feltétele a magyar közigazgatásban az integritás tanácsadói feladatkör betöltésének. Amikor a szakirány vezetését átvettem feladatommá vált a képzés továbbfejlesztése. A továbbfejlesztése során a korábbi hagyományos elméleti képzést olyan korszerű, kompetencia alapú szakmai továbbképzésre alakítottam, amely központjában a későbbi tevékenység során alkalmazandó éthosz és szakmai kompetenciák gyakorlat-központú fejlesztése áll. A magyar posztgraduális oktatásban innovatív koncepció szerint a tananyag gerincét az un. Igazolt Szakmai Kompetenciák alkotják, amelyek az integritás tanácsadók munkaköri feladatait fedik le. Ezeket a tárgyakat egészítik ki a képzés során az alapozó és rendszerező tárgyak, amelyek az alapfeladatok szakszerű elvégzéséhez nyújtanak – a szükséges mértékben – elmélettel is megalapozott szemléletet és koncepcionális eligazodást, valamint a személyes kompetenciafejlesztő tárgyak. A továbbfejlesztés során a az oktatási módszertan is változott. Az új megközelítés egyik alappillére a szakmai mérlegelés és párbeszéd kompetenciáinak fejlesztése interaktív és tapasztalat-alapú oktatási módszertannal, a másik a nromaszocializációs törekvés, olyan szabályrendszer és viselkedési elvárásokon keresztül, amelyek a későbbi munka során erősítendő integritásra szolgáltatnak mintát.

ITK magyarIntegritás Tudásközpont alapítása és vezetése Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2013-tól

Az ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 kiemelt EU projket keretében vezetésem alatt kidolgozott integritás oktatási és fejlesztési módszerek továbbvitelére és további szakmai fejlesztésekre alapította az NKE 2013. december 9-én az Integritás Tudásközpont, amely szakmai vezetőjeként nemcsak az oktatási módszertan terjesztésén és tovább fejlesztésén dolgozom, hanem kutatási és tanácsadási tevékenység kialakítására is törekszem. Az ITK küldetésének azt tekintem, hogy támogassa a közcélok érvényesülését és a közszolgálati integritás kultúrájának erősítését Magyarországon és hozzájáruljon a nemzeti integritás stratégia megalkotásához, és közvetítsen a nemzetközi és hazai szakmai innováció között. Az első szakaszban a feladatom a központ felállítása, tevékenységének elindítása és a későbbi fentartható működés koncepciójának kidolgozása. A koncepció elfogadása után feladatom a központ szakmai vezetése és az integritásképzések fejlesztése és szakmai felügyelete lett.

A pécsi települési tervezés megújítása

Városkooperáció Szimpózium, Pécs

Városkooperáció Szimpózium, Pécs

Folyamattanácsadó, Városkooperáció, 2011-12 A Város-kooperáció egy civil kezdeményezés, amely arra jött létre, hogy fórumot szervezzen olyan társadalmi, önkormányzati és tudományos szervezetek számára, akik aktívan szeretnének részt venni Pécs jövőjének tervezésében és a helyi döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja Pécs fejlesztéspolitikájának és várostervezési gyakorlatának megújítása. Ennek első lépéseként jelenleg a városfejlesztési koncepció szakmai konzultáció folyamatát készítik elő. A Városkooperáció felkérésére kapcsolódzam be a folyamatba tanácsadással és egyes események facilitálásával.

Alternatív Vitarendezés az Iskolákban

mentor mediátor, Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet, 2011
„Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába”, FKA-KT-26/2008. támogatási szerződés alapján folyó több éves projektben dolgozom mentor mediátorként. Fő tevékeységem szakmai tanácsadás a projekt tervezésével és lebonyolításával kapcsolatban és a projekt keretében kiképzett, de még gyakorlatot nem szerzett mediátorok szakmai támogatása. (mentor, esetmegbeszélés, co-mediálás, szupervízió) Az iskolákban az AVR szemlélet terjesztését szolgáló tevékenységek tervezése és vezetése.

Településvezetési Akadémia

Programfejlesztés és a képzők képzése, Európa Tanács, 2011
A program kilenc hónapos képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik clja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segytse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket és feltudják vállajni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében ez évben az Településvezetési Akadémia öt országban indul el. Az én feladatom volt egy angol kollegámmal együtt a megvalósító nemzeti csoportok képzése, mi fogjuk a helyi adaptáció és bevezetés szakmai támogatását biztosítani az országokban, és emellett én leszek a magyarországi bevezetés szakértője és a vezetők képzője.

Nemzeti kisebbségi szervezetek pénzügyi támogatása

Elemző, Európa Tanács, 2010
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmével foglalkozó Szakértői Bizottság számára készítettem egy kollegámmal elemzést arról, hogy 22 tagországban milyen eszközökkel és feltételekkel támogatják a nemzeti kisebbségi szövetségeket. Az elemzés a országok által készített jelentések alapján vizsgálta a pénzügyi támogatási rendszereket és azt, hogy ezek milyen értékválasztásokra, és a nemzetiség milyen felfogásaira utalnak.  Emellett az elemzés azt is vizsgálta, hogy az adott finanszírozási rendszerek milyen hatást gyakorolnak a nemzetiségekre, a nemzetiségi érdekképviseletekre és a nemzeti identitás alakulására.

Új képviselőtestületek tréningje

Tréningtervezés és trénerek képzője, TÖOSZ, 2010
A projekt keretében olyan –  Magyarországon korábban nem alkalmazott – rövid tréningprogramot dolgoztunk ki az újonnan megválasztott önkormányzati képviselőtestületek számára, ami egyszerre segíti a szakmai felkészülésüket és az eredményes munkafolyamat kialakítását. A képviselőtestületi tréning abban segíti az új képviselőtestületek tagjait, hogy megértsék feladatuk fő kihívásait és kereteit, és olyan felfogást és kultúrát alakítsanak ki maguknak és a testületben közösen, amellyel a helyi demokráciát támogató és a kívánatos települési folyamatokat erősítő önkormányzatot tudnak vezetni. Feladatom a tréningprogram kifejlesztése és az első trénerek kiképzése volt.

Településvezetés Támogatása Roma Integrációban

Vezető szakértő, TÖOSZ és Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A project alapvetően az Európa Tanáccsal az előző években adaptált és bevezetett Támogató Értékelés (Peer Review Process) módszertanát alkalmazása a helyi vezetés és önkormányzati munka részletes elemzésére, de az elemzés középpontjába a roma integrációt helyezte. A településekre érkező szakemberek, dokumentumok és a települési szereplőkkel folytatott interjúk alapján a roma integráció érdekében az adott településen nyíló sajátos lehetőségek feltérképezésében nyújtanak segítséget a helyi vezetésnek. „Kínálati projektek” helyett, olyan ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek az adott helyen és pillanatban megvalósíthatónak látszanak. Általánosabb támogatási rendszerekre vonatkozó javaslatokat a csoport az egyes tapasztalatokból kirajzolódó közös elemekre kíván majd egy későbbi fázisban megfogalmazni potenciális donorok számára. Ebben a  projektben feladatom a projektkoncepció kidolgozása volt, és a projekt folyamán vezető szakértőként végeztem a munkát és készítettem el a Támogató Jelentéseket.

Kisebbségi jogok és helyi kormányzás

Kurzus tervező és vezető, Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2009
A kurzust Bíró Anna Máriával terveztem és vezettem. A kurzus innovatív értéke abban állt, hogy a kisebbségjogi és önkormányzati terület sajátos tudásait integrálta annak érdekében, hogy új megközelítést vezessen be, és annak alapján új következtetéseket vonjon le a kisebbségi jogok implementációjára vonatkozóan. A kurzus során azokat a faktorokat elemeztük, amelyek meghatározzák az etno-kulturális kisebbségek lehetőségeit szükségleteik és igényeik képviseletére. A nemzetközi kisebbségi jogok közül a kurzus a politikai részvételhez kötődő jogot helyezte a középpontba, mert ez egy olyan alapvető jog, amely meghatározza a többi kisebbségi jog érvényesítésének lehetőségét is. A kurzus részletesen tárgyalta a multikulturális közpolitikák nemzetközi gyakorlatát azért, hogy körvonalazza azokat a kulcskérdéseket és dilemmákat, amelyekkel etnokulturális különbözőség kezelésében szembe kell néznie az önkormányzatoknak.

Önkormányzatok Támogató Értékelése

Önkormányzatok Támogató ÉrtékeléseAz Európa Tanács szakértője, Európa Tanács és TÖOSZ, Magyarország, 2009
A Támogató Értékelés a helyi vezetés és önkormányzati munka részletes elemzése egy Európa Tanács által kidolgozott módszer alapján. Az elemzést gyakorlott önkormányzati szakemberek csapata végzi a fontosabb önkormányzati dokumentumok áttanulmányozása és a települési szereplőkkel folytatott interjúk alapján. Az elemzés alapján javaslatokat fogalmaznak meg az önkormányzat számára, és egy Fejlesztési Akciótervet állítanak össze a vezetőkkel. A programban feladatom – több országban szerzett korábbi gyakorlat alapján – a program bevezetésének és adaptálásának támogatása, és a Támogató Értékelések levezetése, és az elemzések és javaslatok összeállítása volt.

Helyi fejlesztés-tervezés a természeti kincseket kitermelő ipar összefüggésében

Tervezési szakértő, LGI/OSI és Revenue Watch, Nemzetközi szakértői együttműködés, 2009
A Revenue Watch Institute és az Nyílt Társadalom Intézet Közszolgálati Kezdeményezése közös projektet indított a helyi tervezés támogatására olyan országokban, ahol a természeti kincsek kitermeléséből származó bevételek a közpénzek komoly hányadát teszik ki. Helyi tervezési szakértőként a feladatom olyan helyi tervezési módszertan kidolgozása volt, amely illeszkedik a kitermelésből származó bevételek specifikumához és a nemzeti szabályrendszerekhez. A módszertan kidolgozására szakértői csapat jött létre, amelyben  a természeti kincseket kitermelő ipar neves nemzetközi szakértőivel együttműködve kell javaslatot tennünk a helyi tervezés sarokpontjait az adott országokban. (kivonat)  www.lgi.osi.hu

Stratégiai műhely – Városvezetési mesterkurzus

Kurzustervező, -vezető és tréner, F 38 Kft és Urbanissimus, Magyarország, 2007-2008
A stratégiai műhely saját, önálló kezdeményezésem. Célja az volt, hogy propagálja és elősegítse a korszerű városvezetői szemléletmódok alkalmazását és a társadalmi részvétel bevezetését a települési stratégiai folyamatokba Magyarországon.  A program interaktív felnőttképzési módszertannal késztette a műhelyben résztvevő helyi vezetőket önreflexióra saját vezetői hozzáállásuk, gyakorlatuk és lehetőségeikkel kapcsolatban. A háromszor kétnapos programsorozatban a résztvevők új szemléletmódokat és esettanulmányokat ismerhettek meg, valamint irányított vita és alkalmazási gyakorlat során alkalmazhatták az újonnan megszerzett tudást. A programot első ízben 2007-ben szerveztem meg fontosabb magyarországi városok 16 polgármestere és néhány kiválasztott vezetője részvételével. Mivel igény mutatkozott rá, azóta még két alkalomal sor került rá korábbi évfolyamtárs-kollégák és más önkormányzatok vezetői részére.

A legjobb önkormányzati gyakorlatok programja

A legjobb önkormányzati gyakorlatok programjaEurópa Tanács tanácsadó, Magyarország, 2008-tól folyamatosan
Ez a projekt lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a hatáskörükbe tartozó kulcsfontosságú területeken alkalmazható legjobb gyakorlati módszerek bemutassák más önkormányzatoknak és a szakmai nyilvánosságnak. A programban Magyarországon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) volt az Európa Tanács partnere. Az Európa Tanács tanácsadóként, miután a program bevezetésében más országokban is közreműködtem, felügyeltem a program adaptációját, szaktanácsoltam és támogattam a folyamat bevezetését. A program keretében tréningeket tartottam a legjobb önkormányzok számára prezentációs készségük növelése érdekében, és segítettem a helyi megvalósítókat a gyakorlatuk disszeminációjának megtervezésében és kivitelezésében.

Településvezetési Benchmark Program

Európa Tanács szakértő és tréner, Magyarország, Macedónia és Montenegro, 2007-től folyamatosan
Az Európa Tanács „Hatékony Demokratikus Önkormányzat Benchmark-ja” egy olyan kritériumrendszert állított fel, amely összefoglalja a hatékony és kevésbé hatékony önkormányzatok jellemzőit a vezetés, a közszolgáltatás és a társadalmi részvétel tekintetében. A Településvezetési Benchmark Program lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy „Elemző csoport” segítségével értékeljék saját teljesítményüket a Benchmark-ok szerint, majd az értékelés alapján felállítsanak egy fejlesztési programot az erősségeikre építve, kihasználva a lehetőségeket és erősítve a gyengébb területeket, hogy a megfeleljenek a Benchmark által meghatározott legmagasabb szintnek. A program bevezetését irányítottam a felsorolt országokban és a programban résztvevő polgármesterek, magas szintű önkormányzati döntéshozók és közszolgálati munkatársak képzését és szakmai támogatását végeztem az Európa Tanács szakértőjeként.

A legjobb önkormányzati gyakorlatok programja

Európa Tanács tanácsadó, Macedónia és Montenegró, 2007-tól folyamatosan
Ez a projekt lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a hatáskörükbe tartozó kulcsfontosságú területeken alkalmazható legjobb gyakorlati módszerek bemutassák Az Európa Tanács a helyi önkormányzati szövetségekkel dolgozik. A helyi szövetségek szervezik a legjobb gyakorlatok versenyét és segítik az önkormányzatokat abban, hogy megosszák gyakorlatukat a többi önkormányzattal. Az Európa Tanács tanácsadóként felügyeltem a program adaptációját, szaktanácsoltam és támogattam a folyamat bevezetését. A program keretében tréningeket tartottam a legjobb önkormányzok számára prezentációs készségük növelése érdekében.

Tirana városrégiójának gazdasági lehetőségei

Folyamattervező tanácsadó, LGI/OSI, Tirana, Albánia, 2008
A projekt keretein belül Tirana város vezetése közös párbeszédet akart kezdeményezni az agglomerációhoz tartozó más önkormányzatokkal és érintettekkel a helyi gazdasági fejlesztései stratégia elkészítéséhez szükséges szisztematikus adatgyűjtés és –feldolgozás céljából. A projekt célja az volt, hogy megteremtse az alapját az agglomeráció fejlesztési stratégiájára vonatkozó szükségszerű párbeszédnek. A feladatom a projektben a folyamattervezés szaktanácsadása volt és a nemzetközi szakértők és a helyi csoport közötti ismeretátadás irányítása és támogatása. www.lgi.osi.hu

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekébenFolyamattervezési tanácsadó, tréner és coach, LGI/Revenue Watch Institute, Indonézia, 2008
A projekt célja az indonéz önkormányzatok segítése, hogy elkerüljék az erőforrásokból származó bevételek elvesztését, és hatékonyan tudják használni a jelentős mennyiségű pluszbevételeket. Ennek érdekében a helyi társadalmi részvétel megteremtésének segítése a tervezési és költségvetési folyamatokban. Feladatom a részvételen alapuló tervezési folyamat tervezésének és menedzselésének szakértői támogatása, a folyamatot irányító önkormányzatok, a kormányzati- és civil szervezetek  képzése és támogatása. www.lgi.osi.hu

Budapest 2020. Stratégiai folyamat tervezése és vezetése

Folyamattervezési szakértő, Studia Metropolitana, Magyarország, 2008
A Fővárosi Önkormányzat egy folyamatot indított az 1990-es években, az én irányításommal kidolgozott városfejlesztési stratégia megújítására. Ennek során megbízást kaptam stratégiai folyamat tervezésének és szervezésének szaktanácsadására, az új városi stratégia megtervezésének, valamint a monitoringot és a frissítést végző az intézményrendszer felállításának segítésére.

A helyi kormányzás stratégiai megközelítése – az Új Paradigma. Tréning

Csoportvezető, LGI és Urbanissimus, Magyarország, 2006-2007
Vezető döntéshozókból és magas rangú önkormányzati vezetőkből, fejlesztési szakemberekből létrehoztam egy csoportot, hogy Közép-Kelet-Európában alkalmazható helyi kormányzási megközelítéseket dolgozzon ki. Több műhelymunkát terveztem magas szintű vezetők részre, amely során a csoport végkövetkeztetésként egy új paradigmát állított föl. A projekt további értéke az volt, hogy innovációkat alkotott a rendszerváltó önkormányzati vezetés számára a helyi stratégiai tervezési folyamathoz, amit alkalmazni lehet Magyarországon, a délkelet-európai országokban és a volt szovjet tagállamokban is. www.lgi.osi.hu

Önkormányzati képzési struktúra kialakítása

Vezető szakértő, EU CARDS Projekt, Horvátország, 2006
A projekt a horvát kormányt és a helyi önkormányzati szövetségek számára nyújtott segítséget (1) képzési igény széleskörű feltérképezésében; (2) a közszolgálati tisztviselők folyamatos továbbképzésére vonatkozó Nemzeti Képzési Stratégia kidolgozásában; (3) a Helyi Demokrácia Akadémia megalapításában és (4) az akadémia belső személyzetének kiképzésében. Vezető szakértőként a teljes folyamat irányítása és levezetése volt a feladatom.

USAID-GRASP Program a Román államigazgatási reform támogatására

USAID-GRASP Program a Román államigazgatási reform támogatásáraKözpolitikai és reformigazgató, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Románia, 2003-2004
A Kormányzati Reform és Fenntartható Partnerség (GRASP) a USAID által támogatott ötéves program volt, ami a román önkormányzatok és a civil társadalom megerősítését célozta. Megbizatásom célja az volt, hogy teljes körűen koordináljam és irányítsam a GRASP közpolitikai reformprogramját, ami ily módon a román decentralizációs folyamat érdemi szakmai támogatásához vezethet. Ezen a munkán belül segítettem a román kormányt az EU-csatlakozáshoz szükséges Közpolitikai Reform Stratégia kidolgozásában (elfogadva 2004-ben); a csapatommal támogattam az önkormányzati szövetségeket közpolitikai és helyzetelemzési dokumentumok kidolgozásában; támogattam a kormányt a donor-koordinációs folyamat megszervezésében; és különféle politikai dokumentumok elkészítését irányítottam.

A macedón önkormányzati törvény és a Skopjei önkormányzatra vonatkozó törvény felülvizsgálata

Szakértő, USAID (Amerikai Kormány Fejlesztési Programja), Macedónia, 2000-2001
Macedóniában a USAID megbízásából dolgoztam. Egyik munkám az Önkormányzati Minisztérium támogatása volt a kormány által kidolgozott Helyi Önkormányzati Rendszer Stratégiája megvalósításának irányításában. Később mindkét szervezet rövid időre ismét felkért, hogy részt vegyek az Önkormányzati és a Fővárosi Törvény felülvizsgálatának kidolgozásában.

Center for Policy Studies (Közpolitikai Tanulmányok Központja)

Kinevezett igazgató, Közép Európai Egyetem, Budapest, 2000
A Közpolitikai Tanulmányok Központját azért hozta létre a Közép Európai Egyetem, hogy támogassa a régióban a közpolitikával foglalkozó szervezetek létrehozását, gyakorló szakemberek és elemzők képzését, kutatásokat, és stratégiai jelentőségű területeken kezdeményezzen és támogasson. Célja volt, hogy minél több szereplőt tegyen képessé arra, hogy aktív szerepet tudjon vállalni a politikák formálásában. Az Intézet másik tevékenysége az akkreditált közpolitikai mester program bevezetésének előkészítése volt a Közép Európai Egyetemen. Kinevezett igazgatóként feladatom volt, hogy vezessem az Intézet felállítását, elindítsam fő tevékenységeit, kidolgozzam első stratégiáját és akció tervét. Miután ezeket a feladatokat befejeztem, visszaléptem preferált szabadfoglalkozású szakértői pozíciómba.

Budapest Főpolgármesteri Kabinet

Budapest Főpolgármesteri KabinetTanácsadó, Főpolgármesteri Kabinet Magyarország, Budapest, 1991-2001
1991 és 2001 között független szakértőként dolgoztam a Főpolgármesteri Kabinetben. Részt vettem Budapest várospolitikai reformjainak kidolgozásában és bevezetésben. Szakértői csoportokat vezettem, amelyek feladata Budapest különféle átfogó várospolitikai dokumentumainak elkészítése volt. A 90-es években (1991, 1994, 1998) vezető tervező és projektvezető voltam a főbb várospolitikai koncepciók kidolgozásában, és 1994 és 1998 között részt vettem Fővárosi Projekt-koordinációs Iroda munkájában. Másik feladatom az volt, hogy szakértői véleményeket fogalmazzak meg Főpolgármesteri Hivatal részéről törvénytervezetekhez és térségfejlesztési ügyekhez és időnként biztosítsam a Főváros képviseletét a különböző regionális és fejlesztési testületekben. Több publikációt is írtam a Főpolgármesteri Hivatal számára, ami bemutatta a politikai koncepciókat, a tervezett és megvalósított eredményeket. 2003-ban szerkesztettem és részben írtam Budapest önkormányzati reform-folyamatának 12 évének történetét összefoglaló és elemző könyvet.

A Közép-Magyarországi Régió Tanácsának felállítása

Tárgyaló, Fővárosi Önkormányzat, Magyarország, 1998-1999
Az EU-konform régiók felállítása előtt kerekasztal alakult arra, hogy megvitassa, hogy milyen funkciókat és hogyan lenne érdemes létrehozni a régiós tanácsokat. A munkacsoportban az érdekeltek delegáltak szakértőket, akiknek a tanács stratégiájáról.


© Copyright Pallai Katalin