Interkulturális menedzsment

tréning (4)Ezen az oldalon csak a nevében is interkulturális tréningekről és munkákról írok. Sokkal több munkám tartozna pedig ide. Interkulturális kihívás az is, amikor

  • egy egyeztetési vagy stratégiai folyamat vezetőjeként nagyon különböző területek szakértőinek és csoportok képviselőinek elvárásai, gondolatai es javaslatai összeegyeztetésével kell közös – ha lehet – szinergiát teremtő eredményt alkotni,
  • egy konfliktusban, vagy települési ügyben érintett nagyon különböző élet helyzetekből érkező szereplők közös munkáját, problémamegoldás vagy konfliktus oldását vezeti az ember,
  • a közszolgálati integritás oktatás és fejlesztés során a cél a demokratikus értékek es elvekkel konzisztens szabályok és gyakorlat kialakítása a közigazgatási szervezetfejlesztésen és a köztisztviselők személyes integritásának fejlesztésén keresztül.
  • Tehát itt csak a nevükben is interkulturális és inter-etnikai projektek következnek. A többi interkulturális tevékenység a többi oldalon található.

 Multikulturalizmus, 201-tól

A tantárgyat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézete nemzetközi mesterprogramja számára fejlesztettem. A kurzus gyakorlatorientált megközelítésben fejleszti a résztvevők azon interkulturális kompetenciáit, amelyekkel a közszolgálati ügyfelek és partnerek olykor nagyon különböző feltevéseit, elvárásait és mozgatórugóit tudják feltérképezni, megérteni és kezelni. Emellett olyan módszereket mutat, amelyek, alkalmasak multikulturális és több nemzetiségű trében a szereplők közötti konfliktusok oldására és közösen elfogadható megoldások kimunkálására. Az oktatás során a tapasztalat-alapú módszertan alkalmazása a résztvevők számára lehetőséget ad arra, hogy ne csak elméletben ismerkedjenek meg az interkulturális kapcsolattartás és megegyezés technikáival, hanem gyakorlatban is kipróbálják a módszereket.

 stratégiai tervezés indonéz(2)Társadalmi részvétel szervezése több etnikumú településeken, jegyzet, 2010-11

A társadalmi részvétel a helyi politikai folyamatokban kiemelt fontosságú olyan településeken, ahol több etnikum él együtt és a helyi ügyek felfogásában megjelenik bármely etnikai elem. Ilyen helyzetben – ahhoz, hogy fenntartható és igazságos megoldások születhessenek – szükség van olyan párbeszédre, amelyben különböző felfogások és percepciók a többi szereplő számára is érzékelhetővé és érthetővé válnak. A jegyzet azt tárgyalja, hogy mi módon lehet több etnikumú településeken úgy szervezni a társadalmi párbeszédet és részvételt, hogy az támogassa az adott politikai közösség céljainak megfogalmazását és megvalósítását. A jegyzet rövid, gyakorlati összegzést ad a helyi részvételre vonatkozó legfontosabb releváns elméletekről és elképzelésekről, és – különböző politikai értékválasztások mentén -vizsgálja a többetnikumú kontextus következményeit a részvételi mechanizmus tervezésére és megvalósítására.

Szerb önkormányzatok roma oktatási tevékenységének támogatása, 2010

A nemzetközi Roma Education Fund kezdeményezte a DILS programot, amelynek fő célja a szerb önkormányzatok és helyi szereplők támogatása annak érdekében, hogy a Roma Oktatás Nemzeti Akciótervében megfogalmazott irányban olyan startégiákat és tevékenységeket dolgozzanak ki és valósítsanak meg, amelyek segítik a roma diákok oktatási rendszerbe való belépését, bennmaradását és tanulási eredményeik javítását. A program egyik fő tevékenysége olyan mentorok képzése volt, akik képesek lehetnek arra, hogy támogassák a helyi részvételt és a tervezési és döntéshozási folyamatokat. Az én feladatom a mentorképző tananyag és képzési módszertan összeállításának szupervíziója és a mentorokat kiképző térnerek képzése volt.

MMCP MR course frameKisebbségi jogok és helyi kormányzás, oktató programm, 2009-11

A kurzust az Open Society Institute felkérésére Bíró Anna Mariával terveztem és vezettem. A kurzus innovatív értéke abban állt, hogy a kisebbségjogi és önkormányzati terület sajátos tudásait integrálta annak érdekében, hogy új megközelítést vezessen be és annak alapján új következtetéseket vonjon le a kisebbségi jogok implementációjára vonatkozóan. A kurzus a társadalmi részvételhez kötődő jogot helyezte a középpontjába, mert ez egy olyan alapvető jog, amely meghatározza a többi kisebbségi jog érvényesítésének lehetőségét is. A korábbi hasonló kuzusaink továbbfejlesztését jelentette a kurzusban a társadalmi részvételi ügyek és a részvételi intézményépítés kérdésének szétválasztása, és az utóóbinak a nemzetközi és helyi normateremtési folyamatban játszott szerepének pontosabb kidolgozása.

Településvezetés Támogatása Roma Integrációban, 2010

A project alapvetően az Európa Tanáccsal az előző években adaptált és bevezetett Támogató Értékelés (Peer Review Process) módszertanát alkalmazta a helyi vezetés és önkormányzati munka részletes elemzésére, de az elemzés központjába a roma integrációt helyezi. A településekre érkező szakemberek dokumentumok és a települési szereplőkkel folytatott interjúk alapján a roma integráció érdekében az adott településen nyíló sajátos lehetőségek feltérképezésében nyújtanak segítséget a helyi vezetésnek. „Kínálati projektek” helyett, olyan ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek az adott helyen és pillanatban megvalósíthatónak látszanak. Általánosabb támogatási rendszerekre vonatkozó javaslatokat a csoport az egyes tapasztalatokból kirajzolódó közös elemekre kíván majd egy későbbi fázisban megfogalmazni potenciális donorok számára, Ebben a projektben feladatom a projekt koncepció kidolgozása volt és a projekt folyamán, a települési értékelések során vezető szakértőként végeztem a munkát és írtam meg az elemzéseket.

   Pallai MulticulturalismNemzeti kisebbségi szervezetek pénzügyi támogatása, kutatás és szakértő javaslat, 2010-11

Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmével foglalkozó Szakértői Bizottság számára készült elemzés arról, hogy 22 tagországban milyen eszközökkel és feltételekkel támogatják a nemzeti kisebbségi szövetségeket. Az elemzés, amelyet Bíró Annamáriával készítettem a országok által készített jelentések alapján vizsgálta a pénzügy támodatási rendszereket és azt, hogy ezek milyen értékválasztásokra és a nemzetiség milyen felfogásaira utalnak. Emellett az elemzés azt is vizsgálta, hogy az adott finanszírozási rendszerek milyen hatást gyakorolnak a nemzetiségek és nemzetiségi érdek képviseletére és a nemzeti identitás alakulására.

Etnikai sokféleség, konfliktus és Településfejlesztés –angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak, 2007-2010

A képzést az Open Society Institute felkérésére Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. Az etikai sokféleségre és kezelésére vonatkozó kulcskoncepciók ismertetését követően, etnikai konfliktus elemzést és kezelést tanultak a résztvevők. Végül az etnikai sokféleség és konfliktusok hatásait elemzték a különböző fejlesztéspolitikai és stratégiai tervezési módszerek alkalmazására. A kurzus alkalmazási gyakorlatokkal zárult, amelyek során a résztvevőknek stratégiákat kellett kidolgozniuk komplex település politika megalkotására és településfejlesztési stratégiai folyamat szervezésére különböző típusú többnemzetiségű településeken.

tréning képviselők tréningje 023 iKözösségi közpolitikák a többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak, 2007-2009

A Többnemzetiségű Közösségek Kezelési Programjának keretében, először Kovács Petrával, majd Katona Zsuzsával együtt megterveztem és vezettem olyan tréning-programot ami a helyi döntési folyamatban az etnikia sokféleség integrációjának kulcsfontosságú kérdéseit tárgyalta. A tréning egy tudatosságnövelő komponense is volt, ami az etikai sokféleség, azonosság, formációk, szerteotípiák, diszkrimináció, konfliktus kérdéseit tárgyalta és a sokféleség és konfliktusok kezelésének módzsreire összpontosított. A tréning közpolitikai modulja a közpolitika formálását olyan koncepcionális keretben vizsgálja, amely a közpolitika megalkotását egy találkozási pontnak tekinti olyan csoportok között, akik viszonya egymás közti múltbeli tapasztalatok során formálódott, és olyan tényezők kondicionálják ezt az interakciót, mint az előítéletek, a képviselet- és a kommunikáció lehetőségei és a problémaérzékelés különbözőségei.

Hatalommegosztás többnemzetiségű közösségekben – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak, 2007

A Többnemzetiségű Közösségek Vezetői Programjának keretén belül Kovács Petrával közösen terveztem és bonyolítottamegy tréning programot, ami a helyi szintű hatalommegosztás lehetőségeit tárgyalta. A kurzus kifejezetten a többnemzetiségű közösségek vezetőit célozta. Hatalommegosztást a társadalmi részvétel formáin belül tárgyalta, és fogalmi tisztázást és technikai tudást adott a résztvevőknek a hatalommegosztási eljárások és intézmények tervezéséhez.

Helyi közszolgáltatások szervezése többnemzetiségű önkormányzatokban – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak., 2006

A Nyílt Társadalom Alapítvány nemzetközi programjaának felkérésére Péteri Gáborral közösen megtervezten és vezettem egy kifejezetten többnemzetiségű közösségek vezetők számára összeállított közszolgáltatási tréning programot. A program során megvitatásra került, hopgy milyen mértékben és mikor alkalmazhatók általános közszolgáltatásszervezési alapelvek és gyakorlatok megosztott többnemzetiségű környezetben, és milyen megfontolásokkal kell kiegészíteni őket. Az elemzés alapja a közszolgáltatások hoz kapcsolódó helyi konfliktusok elemzése volt. A konfliktuselemezésbpl kiindulva olyan megközelítéseket és módszereket nyújtott a vezetők számára, amik helyi szinten segíthetik a többféleség kezelését. Kreatív gondolkodásra és az elavult minták felülvizsgálatra ösztönzte a résztvevőket, figyelembe véve az eltérő történelmű, hátterű és identitású etikai csoportok között felmerülő feszültségeket.


© Copyright Pallai Katalin