Közösségi konfliktuskezelés, vitarendezés

A weblap többi oldalán pontos információkat adok egyes munkákról. Ezen a lapon, a konfliktuskezelési munkák esetében azonban szigorúan ügyelek arra, hogy ne sértsem meg a mediátorra nézve kötelező diszkréciót, ezért az eseteket konkrét nevek nélkül és olyan formában írom le, hogy azokból a szereplők ne legyenek beazonosíthatók. Pontos helymegjelölés helyett a mediációs folyamat résztvevőinek véleményeiből adok ízelítőt a következő linken. A lenti mediációs folyamatokról a résztvevők írták.

Többszereplős konfliktusok kezelése

Tananyagfejlesztés és oktatás, Nemzeti Közszolgálti Egyetem, 2011-21

A kurzus célja azt bemutatni a hallgatóknak, hogy mi módon lehet sokszereplős közösségi és települési konfliktusikezelési folyamatokat tervezni és vezetni. Olyan megközelítéseket, folyamatokat és módszereket mutat be, amelyek segíthetik a minden fél számára megfelelő megoldások kidolgozását. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal az alternatív vitarendezés megközelítését és alapvető módszereit, a módszerek alkalmazásának feltételeit és technikáit sokszereplős konfliktusok és más közügyek kezelésében, és tisztázza a részvételen és képviseleten alapuló módszerek eltérő sajátosságait és korrekt/legitim kapcsolati rendszereinek kialakítását. A kurzus az MA képzésben angol és magyar nyelven szerepel, és egyes részei magyar nyelven a szakirányú továbbképzési programban is megjelentek.

Mediátorképzés

Tananyagfejlesztő és tréner, Szegedi Tudományi Egyetem, 2012

A 63/2009.(XII:17.) IRM rendelet szerint a közvetítői tevékenység folytatásának feltétele a 60 órás, a rendeletben meghatározott tartalmú képzés sikeres elvégzése. A program olyan átfogó, gyakorlatorientált képzést ad, amelynek elvégzéséről szóló igazolást automatikusan fogadja el a minisztérium a mediátorok képzési követelményének teljesítéseként. Tréner kollegámmal együtt olyan programot vezetünk, amely során nemcsak elméleti tudást szerezhetnek a résztvevők, de speciális szimulációkon keresztül a mediátori tevékenység során használt technikákat is megismerhetik, és készségfejlesztő gyakorlatokon keresztül a mediátori tevékenység végzéséhez szükséges készségeiket is fejleszthetik.

Iskolai mediátor képzés, Zánka

Alternatív Vitarendezés az Iskolákban

mentor mediátor, Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet, 2011
„Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába”, FKA-KT-26/2008. támogatási szerződés alapján folyó több éves projektben dolgozom mentor mediátorként. Fő tevékeységem szakmai tanácsadás a projekt tervezésével és lebonyolításával kapcsolatban és a projekt keretében kiképzett, de még gyakorlatot nem szerzett mediátorok szakmai támogatása. (mentor, esetmegbeszélés, co-mediálás, szupervízió) Az iskolákban az AVR szemlélet terjesztését szolgáló tevékenységek tervezése és vezetése.

Mediáció: Települési konfliktusok kezelése

Tanangyag készítés és oktatás. Corvinus Egyetem és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2009-2010
A Norvég Alap támogatásával a Corvinus Egyetem és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közösen hozta létre a Polgármester Akadémiát, amelynek feladat a polgármesterek szakmai képzése. A képzés 2009-ben indult. Ekkor kaptunk megbízást a Települési Konfliktuskezelési modul kidolgozására. Ez a munka magában foglalta az akadémiai jegyzet megírását, a tananyag kidolgozását és a polgármesterek oktatását. Az oktatás korszerű felnőttoktatási módszertannal, alapvetően tapasztalatalpú tanulásra, interaktív gyakorlatoka, esetek megbeszélésére, elemző beszélgetésekre és rövid gyakorlati összefoglalókra épül.

Szabályozási konfliktus kezelése

Az önkormányzat kezdeményezte a mediációs eljárást egy közepes méretű városban, amikor egy lakóterületbe vonási folyamat utolsó lepései a helyi civil szervezetek heves ellenállását váltották ki. A folyamat során mediátortársammal segítettük az érderkcsoportokat képviseletük megszervezésében és érdekeik megfogalmazásában, majd levezettük a csoportok részvételével lefolytatott mediációs eljárást. A folyamat olyan részmegoldásokat eredményezett, amelyek alapján összegyűjthetők és elemezhetőek azok az információk, amelyek lehetőséget adhatnak arra, hogy néhány hónappal később megegyezés születhessen a belterületbe vonás minden érintett számára elfogadható feltételeiről.

Település-mediáció többnemzetiségű településen

A folyamata egy nagyvárosi agglomerációban fekvő településen zajlott, ahol 1990-ig a gyerekek együtt jártak iskolába, mindenki ismerte egymást és békésen  élt egymás mellett öt nemzetiség. 1990 után – csodálatos természeti környezetének köszönhetően – sokan települtek be a községbe a közeli nagyvárosból. Mára a község mérete a beköltözések miatt a háromszorosára nőtt, a település élete, közösségei felbomlottak, és a helyi iskola teljesen szegregálttá vált (csak roma gyerekek járnak oda). A mediáció segítette a települést abban, hogy konstruktív párbeszéd alakuljon ki az iskolai közösség újraintegrálása érdekében, illetve újra felélénküljenek a lakossági kapcsolatok, valamint létrejöjjön egy olyan intézményrendszer, amely fenn tudja tartani a projekt során kialakult párbeszédet az iskolai deszegregáció és a települési életminőség javításának érdekében.

Etnikai sokféleség, konfliktuskezelés és településfejlesztés – angol nyelvű, nemzetközi képzés települési döntéshozóknak

A képzést Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. Az etikai sokféleségre és kezelésére vonatkozó kulcskoncepciók ismertetését követően, etnikai konfliktuselemzést és kezelést tanultak a résztvevők. Ezután az etnikai sokféleség és konfliktusok hatásait elemezték a különböző fejlesztéspolitikai és stratégiai tervezési módszerek alkalmazására. Mivel a résztvevők között három földrész, minden világvallás, és sok különböző kultúra képviselői ültek, a résztvevők a nézőpontok és tapasztalatok sokféleségével gazdagították a tanulási folyamatot. A kurzus alkalmazási gyakorlatokkal zárult, amelyek során a résztvevőknek stratégiákat kellett kidolgozniuk komplex település politika problémák kezelésére és településfejlesztési stratégiai folyamat szervezésére különböző típusú többnemzetiségű településeken. www.lgi.osi.hu

Konfliktuskezelési folyamat tanácsadás települési konfliktusok részvétellel történő kezeléshez

Egyébként jól működő Kelet-magyarországi településen, az egyre inkább differenciálódó vagyoni helyzet, viselkedési kultúra és erősödő előítéletek egyes lakossági csoportok közötti visszatérő, típusos konfliktusokhoz és növekvő feszültséghez vezettek. Az önkormányzat érezte, hogy formálódó településfejlesztési és közösségépítési stratégiájának sikeressége könnyen megbukhat – a bár apró, de napi – konfliktusok által gerjesztett feszültségek miatt. E helyzetben a tanácsadás abban támogatta a településvezetést, hogy hogyan lehet a konfliktusokat úgy tagolni, és a konfliktuskezelési folyamatot úgy felépíteni, hogy az adott ponton megoldható elemeket kezeljen és az egyes lépéseknél esély legyen egyre bővülő társadalmi részvételt építeni abban a reményben, hogy a kialakuló és szélesedő társadalmi párbeszéd később a települési ügyek egészére kiterjeszthető legyen.

Konfliktuskezelés és Településfejlesztés többnemzetiségű településeken – angol nyelvű, nemzetközi képzés települési döntéshozóknak

A tréninget Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. A tréning során megvitatásra került a sokféleség, az azonosság, az etnikumhoz tartozás, a sztereotípiák és a diszkrimináció, a helyi politika és részvétel, a településfejlesztés és konfliktuskezelés többnemzetiségű közösségekben. A résztvevők módszereket kaptak a településfejlesztési politikából/ döntésekből származó konfliktushelyzetek elemzésére és olyan stratégiák tervezésére, amelyek a konfliktusokat kezelni tudják. A tréning célja az volt, hogy a résztvevők jobban megértsék, hogyan lehet a helyi közösséget bevonni a döntéshozásba és az eltérő érdekeket kezelni többnemzetiségű közösségek településfejlesztési folyamatai során. www.lgi.osi.hu

Mediációs folyamat résztvevőinek képzése

Mediációs folyamat résztvevőinek képzéseElőfordul, hogy amikor mediátort hív egy önkormányzat egy települési konfliktus megoldásához, addigra az érdekeltek és érintettek közötti viszony már annyira megromlott, hogy a szereplők már ellenséges képzeteket alakítottak ki egymásról, egyáltalán nem bíznak egymásban, sem a megegyezés lehetőségében. Voltak olyan esetek, amikor a mediációs folyamat korai szakaszában a résztvevők csoportok számára tartott „mediációs” tréning fel tudta törni az előítéleteket, javította a kapcsolatokat és megértette, hogy van a konfliktusból a pozitív összegű kimenetelnek esélye. Az együtt töltött egy-két nap és a mediációs folyamat logikájának megértése és az együttműködés megtapasztalása után a csoportok könnyebben tudtak felkészülni a mediációs ülésre, és ott már konstruktív légkörben folyhatott az egyeztetés és a megoldások keresése.

Civil szervezet támogatása: aktivizmustól az együttműködésig

Külföldi gyakorlatunk során többször olyan civil szervezetek oktatását és mentorként való támogatását végeztük, amelyek a helyi közösség érdekében kívántak fellépni. Általában ezek a szervezetek korábbi tevékenységük során már jól kialakítottak egy komoly harcos, aktivista pozíciót társadalmi vagy környezeti kérdésekben való közszereplésekkel. A mi segítségünkre általában akkor volt szükség, amikor az ilyen szervezetek, vagy civil szervezetek konzorciuma úgy döntött, hogy mozgalmat indít, hogy kikényszerítse, hogy az önkormányzat participatív folyamatokban döntsön helyi stratégiájáról, vagy költségvetéséről. Ilyenkor a folyamat konfliktusként indul, de célja a társadalmi részvétel intézményrendszerének kiépítése és gyakorlatának bevezetése. E folyamat sikeréhez a szereplőket támogatni kell a konfliktusban való konstruktív részvételben, a folyamatépítésben és a folyamat során a jó ütemben megtörténő szerepváltásban.

Helyi politika a többnemzetiségű településeken – angol nyelvű, nemzetközi képzés települési döntéshozóknak

A Többnemzetiségű Közösségek Kezelési Programjának keretében, Katona Zsuzsával együtt megterveztem és levezettem egy tréning-programot ami a helyi döntési folyamatban az etnikai sokféleség integrációjának kulcsfontosságú kérdéseit tárgyalta. A tréning egy tudatosságnövelő komponense is volt, ami az etikai sokféleség, azonosság, formációk, sztereotípiák, diszkrimináció, konfliktus kérdéseit tárgyalta és a sokféleség és konfliktusok kezelésének módszereire összpontosított. A tréning közpolitikai modulja a közpolitika formálását olyan koncepcionális keretben vizsgálja, amely a közpolitika megalkotását egy találkozási pontnak tekinti olyan csoportok között, akik viszonya egymás közti múltbeli tapasztalatok során formálódott, és olyan tényezők kondicionálják ezt az interakciót, mint az előítéletek, a képviselet- és a kommunikáció lehetőségei és a problémaérzékelés különbözőségei. www.lgi.osi.hu

Konfliktuselemzés városi útépítés kapcsán

Néhány helyi civil szervezet és lakó hangos tiltakozása akadályozta egy fontos, városi jelentőségű útszakasz megépítését. Az átfogó konfliktuselemzés – amely pontosan feltérképezte az érdekeltek és érintettek csoportjait, és ezzel lehetőséget teremtett a „kevésbé hangos” többség megszólítására – tudott olyan részvételi folyamatalternatívát mutatni, amely alkalmas lehetett megépíthető terv kialakítására. Más hasonló esetben nem csupán ellenérdekeltségekre derült fény (a lakóingatlanok leértékelődése a forgalomnövekedés miatt), hanem olyan pozitív érdekeltségek, mint a megnövekedő forgalommal érkező szolgáltatási kereslet. Ezen érdekeltségek jó megosztása, cseréje elvezethet az igaz „győztes-győztes” megoldásokhoz, s vizsgálatunk alkalmas volt ennek felmutatására.

Folyamat tanácsadás: iskolai kerekasztal támogatása

Nagyváros un. elitiskolájában az évek során több osztály szülői közössége próbált meg bizonyos – véleményük szerint elavult, vagy a gyermekek tudásának és személyiségének eredményes fejlesztését nem jól szolgáló – gyakorlatokon változtatni. Apró részeredmények ugyan születtek, de a gőz általában kifulladt és a csoportok szétforgácsolódtak még az eredményes érdekérvényesítés előtt. A folyamat tanácsadás arra vonatkozott, hogy mi módon lehet a szülői közösség vélemény és érdekartikulálását megszervezni, és olyan rendszeres egyeztető és együttműködő fórumot kialakítani az osztálytanárok és szülők között, amely biztosítja az információáramlást, a nézőpontok hatékony és konstruktív egyeztetését és támogatja új gyakorlatok bevezetését és a szocializációt támogató eszköztár átalakítását. A folyamat néhány hónap alatt fontos eredményeket hozott.

Konfliktuselemzés társadalmi részvétellel

Nagyvárosi agglomerációs településen a lakosság különböző kulturális és vagyoni helyzetű családjai között alakultak ki konfliktusok a helyi oktatási szolgáltatás igénybevétele körül, ami néhány év leforgása alatt ahhoz vezetett, hogy a tehetősebbek egyre több gyermeket írattak a környék magán és elit iskoláiba. A csökkenő diáklétszám ellehetetlenítette az iskola finanszírozását, amit az önkormányzat olyan intézményi konstrukcióval próbált kezelni, amely bevezetése a lakosság ellenállásába ütközött. E konfliktus oldására hívtak minket a településre. A különböző települési csoportokkal és szereplők részvételével folytatott konfliktuselemezés tudatosította, hogy nem intézményi, vagy finanszírozási problémáról van szó, hanem a település jövőjéről, hiszen az iskolai szegregáció, települési szegregációhoz, az életminőség romlásához és sok más negatív folyamathoz vezet. A konfliktuselemzés során kialakult szélesebb értelmezés és az, hogy a részvételi technika lehetőséget adott a csoportoknak a helyzet és saját problémájuk pontosabb megértésére, fordulópontot jelentett. E tudás már elég erős mobilizáló erőt jelentett a szereplőknek ahhoz, hogy közösen dolgozzanak a megoldáson.

Helyi közszolgáltatások szervezése többnemzetiségű önkormányzatokban – angol nyelvű, nemzetközi képzés települési döntéshozóknak

A program során megvitatásra került, hogy milyen mértékben és mikor alkalmazhatók általános közszolgáltatás-szervezési alapelvek és gyakorlatok megosztott többnemzetiségű környezetben, és milyen megfontolásokkal kell kiegészíteni őket ilyen közegben. A program konfliktuselemezésből kiindulva olyan megközelítéseket és módszereket nyújtott a vezetők számára, amik helyi szinten segíthetik a többféleség kezelését. Kihasználva azt a körülményt, hogy három földrész, sok vallás és kultúra képviselői voltak a csoportban hihetetlenül gazdag szellemi kalanddá válhatott a sokféleség elemzése. A gondolkodási folyamat kreatív gondolkodásra és az elavult minták felülvizsgálatra ösztönözte a résztvevőket, figyelembe véve az eltérő történelmű, hátterű és identitású etikai csoportok között felmerülő feszültségeket. Sikerére való tekintettel a programot többször megismételtük. www.lgi.osi.hu

A lakosok és önkormányzat közötti konfliktusok kezelése

Nyugat-magyarországi kisváros egyes helyi közszolgáltatásairól hozott önkormányzati döntések lakossági ellenállást váltottak ki. Az hogy az önkormányzat nem válaszolt a lakossági csoportok igényeire és leveleire oly mértékben növelte a feszültséget, hogy a lakók néhány órára „elfoglalták” az önkormányzati képviselő testület ülésező termét. Bár az önkormányzat elutasította a lépést segítségünkkel mediációs folyamatot kezdeményezett. A folyamat során az adott szolgáltatásokban érdekelt és érintett szereplők – a semleges mediátorok vezetésével – helyreállították az egymás közötti párbeszédet, megértették egymás álláspontjait és cselekvésük mozgatórugóit, és olyan megállapodásokat kötöttek a konfliktusos ügyekben, amelyek körvonalazták a mindenki számára elfogadható megoldásokat. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy rövid időn belül közösen ki tudják dolgozni a mindenki számára elfogadható megoldások részleteit is.

A Közép-Magyarországi Régió Tanácsának felállítása

Tárgyaló, Fővárosi Önkormányzat, Magyarország, 1998-1999
Az EU-konform régiók felállítása előtt kerekasztal alakult arra, hogy megvitassa, hogy milyen funkciókat és hogyan lenne érdemes létrehozni a régiós tanácsokat. A munkacsoportban az érdekeltek delegáltak szakértőket, akiknek a tanács stratégiájáról.


© Copyright Pallai Katalin