Oktatás, tréning és coaching

Sokszereplős konfiktusok kezelése

Tananyagfejlesztés és oktatás, Nemzeti Közszolgálti Egyetem, 2011-12
A kurzus célja azt bemutatni a hallgatóknak, hogy mi módon lehet sokszereplős közösségi és települési konfliktusikezelési folyamatokat tervezni és vezetni. Olyan megközelítéseket, folyamatokat és módszereket mutat be, amelyek segíthetik a minden fél számára megfelelő megoldások kidolgozását. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal az alternatív vitarendezés megközelítését és alapvető módszereit, a módszerek alkalmazásának feltételeit és technikáit sokszereplős konfliktusok és más közügyek kezelésében, és tisztázza a részvételen és képviseleten alapuló módszerek eltérő sajátosságait és korrekt/legitim kapcsolati rendszereinek kialakítását. A kurzus az MA képzésben angol és magyar nyelven szerepel, és egyes részei magyar nyelven a szakirányú továbbképzési programban is megjelentek.

Településvezetési Akadémia, Magyarország

Településvezetési Akadémia, Magyarországi Program

Tananyagfejlesztő és tréner, Európa Tanács, 2011 -12.
A program – az Európa Tanács Szakértői Központja által kifejlesztett módszertan alapján – kilenc hónapos vezetői képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik célja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segítse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket, fel tudják vállalni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében engem bíztak meg azzal, hogy vezető szekértőként a magyar tananyagot kialakítsam és az oktatást trénerként és coachként levezessem. Az első évben 20 polgármester képzésére került sor. A második évben önkormányzati „csapatokat” tervezünk oktatni.

Településvezetési Akadémia, Bulgária

Településvezetési Akadémia, Ukrajna, Bulgaria, Montenegro

Képzők képzése és coaching, Európa Tanács, 2011

Az Európa Tanács Szakértői Központja által kifejlesztett módszertan alapján nyújtunk kilenc hónapos vezetői képzést polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Az nemzetközi Településvezetési Akadémia program 2011. évben az öt országban indult el. A program kifejlesztésén és bevezetésén egy angol kollegámmal, John Jacksonnal, együtt dolgozom. A mi feladatunk a megvalósító nemzeti csoportok képzése és a bevezetés szakmai támogatása az egyes országokban. Az első ciklusban trénerként, a későbbiekben a tréneri munkát átvevő helyi trénerek coachaként dolgozunk addig, amíg a helyi trénerek önállóan is tudják már vezetni a programot. A bevezető országok közül én Bulgáriában, Ukrajnában és Montenegróban dolgozom, és Magyarországon egyedül vezetem a programot.

Tepülésvezetési Akadémia

Településvezetési Akadémia

Programfejlesztés és a  Képzők képzése, Európa Tanács, 2011
A program kilenc hónapos képzést nyújt polgármestereknek, képviselőknek és hivatali vezetőknek. Alapgondolata az, hogy minden vezetőnek vannak olyan vezetői képességei, amelyeket fel lehet szabadítani és fejleszteni lehet. A program egyik clja az, hogy eszközöket adjon ahhoz, hogy saját és önkormányzatuk teljesítményét elemezzék a résztvevők, és reflexiót indítson a fejlesztés lehetőségeiről. A másik – és egyben fő – célja a programnak az, hogy abban segytse a vezetőket, hogy meglássák a lehetőségeket és feltudják vállajni a kihívásokat, és olyan környezetet tudjanak kialakítani, amelyben mások is csatlakoznak céljaikhoz és követik őket a megvalósításban. Az Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi program keretében ez évben az Településvezetési Akadémia öt országban indul el. Az én feladatom volt egy angol kollegámmal együtt a megvalósító nemzeti csoportok képzése, mi fogjuk a helyi adaptáció és bevezetés szakmai támogatását biztosítani az országokban, és emellett én leszek a magyarországi bevezetés szakértője és trénere.

Kulturális örökség a városmenedzsmentben

Távoktatási program, ISES, 2011
Kulturális örökség a városmenedzsmentben. Távoktatási kurzusfejlesztés az ISES (Európai és Társadalomtudományok Intézete) és a Korvinus Egyetem által létrehozott Kulturális Örökségmenedzsment posztgraduális oktatás keretében. A kurzus célja az, hogy a hallgatók elemezzék és megértsék az örökségmenedzsment és konzerválási gyakorlat hatásait a települési környezetre és társadalomra, és megismerkedjenek azokkal a helyi politikai folyamatokkal, amelyek az örökségmenedzsment céljainak megvalósítását szolgálhatják. A kurzus középpontjában két téma áll: az örökség szerepe a helyi fejlődésben és fejlesztésben és az örökséggel kapcsolatos helyi párbeszéd. A kurzus végére a hallgatók megértik, hogy a különböző részvételi mechanizmusok és technikák milyen kereteket teremtenek a szereplők együttműködéséhez és megegyezéseihez. Ez a tudás segíetni fogja őket abban, hogy hatékonyabb és konstruktívabb szereplőivé váljanak az épített örökséggel kapcsolatos helyi folyamatoknak.

Új képviselőtestületek tréningje

Tréning tervezés és trénerek képzője, TÖOSZ, 2010
A projekt keretében olyan –  Magyarországon korábban nem alkalmazott – rövid tréningprogramot dolgoztunk ki újonan megválasztott önkormányzati képviselőtestületek számára, ami egyszerre segíti a szakmai felkészülésüket a településvezetésre és az eredményes munkafolyamat kialakítását. A képviselőtestületi tréning abban segíti az új képviselőtestületek tagjait, hogy megértsék feladatuk fő kihívásait és kereteit, és olyan felfogást és kultúrát alakítsanak ki maguknak és a testületben közösen, amellyel a helyi demokráciát támogató és a kívánatos települési folyamatokat erősítő önkormányzatot tudnak vezetni. Feladatom a tréningprogram kifejlesztése és az első trénerek kiképzése volt.

Kisebbségi jogok és helyi kormányzás

Kurzus tervező és vezető, Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A kurzus innovatív értéke abban állt, hogy a kisebbségjogi és önkormányzati terület sajátos tudásait integrálta annak érdekében, hogy új megközelítést vezessen be, és annak alapján új következtetéseket vonjon le a kisebbségi jogok implementációjára vonatkozóan. A kurzus a politikai részvételhez kötődő jogot helyezte a középpontjába, mert ez egy olyan alapvető jog, amely meghatározza a többi kisebbségi jog érvényesítésének lehetőségét is. A korábbi hasonló kuzusaink továbbfejlesztését jelentette a kurzusban a társadalmi részvételi ügyek és a részvételi intézményépítés kérdésének szétválasztása, és az utóbbinak a nemzetközi és helyi normateremtési folyamatban játszott szerepének pontosabb kidolgozása.

Városvezetés többetnikumú településeken

Kurzustervező és vezető, Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A kurzus a több etnikumnak otthont adó településeken egymás mellett élő identitások, kultúrák és normák elemzéséből indul, és kiemelve tárgyalja azokat az elemeket, amelyek konfliktusok kialakulásához vezethetnek. Erre az alapra építi azt a konfliktuselemzési megközelítést, amely a városvezetési stratégia kialakításánál számba veszi a települési konfliktusok fajtáit, erősségét és mobilizáló erejét. Ezeket a feltételeket vizsgálja a városvezetés lehetőségeit és azokat a megközelítéseket és folyamatokat, amelyek különböző helyzetekben alkalmazhatóak, vagy javasolhatóak. A résztvevők az elemező beszélgetések mellett gyakorlati feladatok megoldásán keresztül sajátítják el a tananyagot.

Mediáció: Települési konfliktusok kezelése

Tanannyagkészítés és oktatás, Corvinus Egyetem és Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2009-2010
A Norvég Alap támogatásával a Corvinus Egyetem és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közösen hozta létre a Polgármester Akadémiát, amelynek feladata a polgármesterek szakmai képzése. A képzés 2009-ben indult. Ekkor kaptunk megbízást a Települési Konfliktuskezelési modul kidolgozására. Ez a munka magában foglalta az akadémiai jegyzet megírását, a tananyag kidolgozását és a polgármesterek oktatását. Az oktatás korszerű felnőttoktatási módszertannal, alapvetően tapasztalat alapú tanulásra, interaktív gyakorlatoka, esetek megbeszélésére, elemző beszélgetésekre és rövid gyakorlati összefoglalókra épül.

Szerb önkormányzatok roma oktatási tevékenységének támogatása

Tréningtervezés mentora és trénerek képzője, Roma Education Fund és Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2010
A nemzetközi Roma Education Fund kezdeményezte a DILS programot, amelynek fő célja a szerb önkormányzatok és helyi szereplők támogatása annak érdekében, hogy a Roma Oktatás Nemzeti Akciótervében megfogalmazott irányban olyan startégiákat és tevékenységeket dolgozzanak ki és valósítsanak meg, amelyek segítik a roma diákok oktatási rendszerbe való belépését, bennmaradását és tanulási eredményeik javítását. A program egyik fő tevékenysége olyan mentorok képzése volt, akik képesek lehetnek arra, hogy támogassák a helyi részvételt és a tervezési és döntéshozási folyamatokat.  Az én feladatom a mentorképző tananyag és képzési módszertan összeállításának felügyelete és a mentorokat kiképző térnerek képzése volt.

Örökségmenedzsment a városmenedzsmentben

Kurzustervező és vezető, Instituite for Social and European Studies, 2009-2010
A városmenedzsment kurzust a posztgraduális Örökségmenedzsement és Fenntartható Fejlődés akadémiai program keretében dolgoztam ki és tartottam. A tárgy átfogó képet adott a településmenedzsment céljáról, feladatairól, kihívásairól és meghatározó megközelítéseiről, és megvitattatta a településmenedzsment és örökségmenedzsment összefüggéseit A tárgy célja az volt, hogy támogassa a hallgatókat abban, hogy az örökségmenedzsment kérdéseit a városmenedzsment komplexitásán belül is el tudják helyezni és értelmezni, és segítse őket az örökségmenedzsmenttel kapcsolatos különböző álláspontok pontosabb megértésében és értelmezésében. Mindezen keresztül a tantárgy ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy a hallgatók örökséggel kapcsolatos kérdésekben és vitákban pontosabban tudják mérlegelni az alternatívákat és jobban tudjanak érvelni a kívánatos megoldások mellett

Kisebbségi jogok és helyi kormányzás

Kurzus tervező és vezető, Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, 2009
A kurzust Bíró Anna Mariával terveztem és vezettem. Ebben a kurzusban azokat a faktorokat elemeztük, amelyek meghatározzák az etno-kulturális kisebbségek lehetőségeit, szükségleteik és igényeik képviseletére. A nemzetközi kisebbségi jogok közül a kurzus a társadalmi részvételhez kötődő jogot helyezte a középpontjába, mert ez egy olyan alapvető jog, amely meghatározza a többi kisebbségi jog érvényesítésének lehetőségét is. A kurzus részletesen tárgyalta a multikulturális közpolitikák nemzetközi gyakorlatát azért, hogy körvonalazza azokat a kulcskérdéseket és dillemmákat, amelyekkel etnokulturális különbözőség kezelésében szembe kell néznie az önkrományzatoknak.

Mediációs folyamat részvevőinek képzése és támogatása

Mediációs folyamatok részeként, eseti megfontolás alapján
Előfordul, hogy amikor mediátort hív egy önkormányzat egy települési konfliktus megoldásához, addigra az érdekeltek és érintettek közötti viszony már annyira megromlott, hogy a szereplők már ellenséges képzeteket alakítottak ki egymásról, egyáltalán nem bíznak egymásban, sem a megegyezés lehetőségében. Voltak olyan esetek, amikor a mediációs folyamat korai szakaszában a résztvevő csoportok számára tartott „mediációs” tréning fel tudta törni az előítéleteket, javította a kapcsolatokat és megértette, hogy van a konfliktusból a pozitív összegű kimenetelnek esélye. Az együtt töltött egy-két nap, a mediációs folyamat logikájának megértése és az együttműködés megtapasztalása után a csoportok könnyebben tudtak felkészülni a mediációs ülésre, és ott már konstruktív légkörben folyhatott az egyeztetés és a megoldások keresése

A városi átalakulás menedzselése a rendszerváltó városokban

A városi átalakulás menedzselése a rendszerváltó városokbanKurzustervező és vezető, Közép-Európai Egyetem, nyári egyetemi kurzus a Közép-Európai Egyetem SUN programjában, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2009
A kurzus az általam, a CEU-SUN részére tervezett korábbi helyi stratégiai kurzusok új verziója. Ez egy új megközelítésű és tartalmú változat. A tartalom kizárólag a városi stratégiai folyamatokra összpontosít, fő témái a városi stratégia, helyi politika és a tervezési folyamat gyakorlata. Bemutatja a hallgatóknak, hogy a stratégiaalkotásnak milyen konfliktusokkal kell szembenéznie, és ezek mi módon oldhatóak. Stratégiai tervezési lehetőségeket és eszközöket ismertet, és példákat hoz a városi és térségi startégiákra és az érintettek bevonására. Az okatatás a korszerű, interaktív felnőttoktatás módszertanára épül. www.ceu.hu/sun

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Tréner és coach, folyamattervezési tanácsadó, LGI-OSI/Revenue Watch Institute, Peru, 2009
A projekt célja a helyi önkormányzatok, az Önkormányzati Szövetség és a civil szerveztek segítése Peruban annak érdekében, hogy helyi szinten működve, a kiteremelt olajból származó állami és önkormányzati bevételek átláthatóságának megteremtésével elkerüljék az erőforrásokból származó bevételvesztést; technikai segítségnyújtás és az érintettek oktatása, a helyi részvétel megteremtésének segítése a tervezési és költségvetési folyamatokban; a helyi közösség és a lakosság megerősítése a kormányzati és önkormányzati munka hatékonyabb monitorizálása érdekében. Feladatom a közösségi startégiai tervezési folyamat oktatása, a folyamattervezés és –kivitelezés szakértése, a folyamatot irányító önkormányzatok, a kormányzati és civil szervezetek oktatása és képzése és a megvalósítás során folyamatos támogatása. www.lgi.osi.hu

Etnikai sokféleség, konfliktuskezelés és településfejlesztés – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2009
A képzést Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. Az etikai sokféleségre és kezelésére vonatkozó kulcskoncepciók ismertetését követően, etnikai konfliktuselemzést és kezelést tanultak a résztvevők. Ezután az etnikai sokféleség és konfliktusok hatásait elemezték a különböző fejlesztéspolitikai és stratégiai tervezési módszerek alkalmazására. Mivel a résztvevők között három földrész, minden világvallás, és sok különböző kultúra képviselői ültek, a résztvevők a nézőpontok és tapasztalatok sokféleségével gazdagították a tanulási folyamatot. A kurzus alkalmazási gyakorlatokkal zárult, amelyek során a résztvevőknek stratégiákat kellett kidolgozniuk komplex település politika problémák kezelésére és településfejlesztési stratégiai folyamat szervezésére különböző típusú többnemzetiségű településeke. www.lgi.osi.hu

Stratégiai műhely – Városvezetési mesterkurzus

Kurzustervező, -vezető és tréner, F 38 Kft és Urbanissimus, Magyarország, 2007-2008
A stratégiai műhely saját, önálló kezdeményezésem. Célja az volt, hogy propagálja és elősegítse a korszerű városvezetői szemléletmódok alkalmazását és a társadalmi részvétel bevezetését a települési stratégiai folyamatokba Magyarországon.  A program interaktív felnőttképzési módszertannal késztette a műhelyben résztvevő helyi vezetőket önreflexióra saját vezetői hozzáállásuk, gyakorlatuk és lehetőségeikkel kapcsolatban. A háromszor kétnapos programsorozatban a résztvevők új szemléletmódokat és esettanulmányokat ismerhettek meg, valamint irányított vita és alkalmazási gyakorlat során alkalmazhatták az újonnan megszerzett tudást. A programot elsőízben 2007-ben szerveztem meg fontosabb magyarországi városok 16 polgármestere és néhány kiválasztott vezetője részvételével. Mivel igény mutatkozott rá, azóta még két alkalomal sor került rá korábbi évfolyamtárs-kollégák és más önkormányzatok vezetői részére.

Közpolitika-prezentáció tréning

Kurzustervező és tréner, Európa Tanács, Magyarország és  dél-európai országok, 2007-től folyamatosan
Az általam tervezett és irányított tréning lehetőséget adott az önkormányzatok számára, hogy betekintést nyerjenek a közpolitikai folyamat kommunikációjának és a közpolitikák prezentációjának gyakorlatába. A tréning interaktív és gyakorlatias formában ismerteti meg a résztvevőkkel a különböző közpolitikai kommunikációs eszközöket a tény- és tárgyszerű érveléstől az esettanulmányon keresztül a story-telling típusú elemekig.

Konfliktuskezelés és Településfejlesztés többnemzetiségű településeken – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2008
A tréninget Ana Vasilache-val (FLDP) közösen terveztem és bonyolítottam. A tréning során megvitatásra került a sokféleség, az azonosság, az etnikumhoz tartozás, a sztereotípiák és a diszkrimináció, a helyi politika és részvétel, a településfejlesztés és konfliktuskezelés többnemzetiségű közösségekben. A résztvevők módszereket kaptak a településfejlesztési politikából/ döntésekből származó konfliktushelyzetek elemzésére és olyan stratégiák tervezésére, amelyek a konfliktusokat kezelni tudják. A tréning célja az volt, hogy a résztvevők jobban megértsék, hogyan lehet a helyi közösséget bevonni a döntéshozásba és az eltérő érdekeket kezelni többnemzetiségű közösségek településfejlesztési folyamatai során. www.lgi.osi.hu

Önkormányzati politika többnemzetiségű településeken – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, LGI/OSI, Magyarország, 2008
A Többnemzetiségű Közösségek Kezelési Programjának keretében, Katona Zsuzsával együtt megterveztem és levezettem egy tréning-programot ami a helyi döntési folyamatban az etnikai sokféleség integrációjának kulcsfontosságú kérdéseit tárgyalta. A tréning egy tudatosságnövelő komponense is volt, ami az etikai sokféleség, azonosság, formációk, sztereotípiák, diszkrimináció, konfliktus kérdéseit tárgyalta és a sokféleség és konfliktusok kezelésének módszereire összpontosított. A tréning közpolitikai modulja a közpolitika formálását olyan koncepcionális keretben vizsgálja, amely a közpolitika megalkotását egy találkozási pontnak tekinti olyan csoportok között, akik viszonya egymás közti múltbeli tapasztalatok során formálódott, és olyan tényezők kondicionálják ezt az interakciót, mint az előítéletek, a képviselet- és a kommunikáció lehetőségei és a problémaérzékelés különbözőségei. www.lgi.osi.hu

Az olajból származó bevételek jobb helyi felhasználásának elősegítése a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében

Folyamattervezési anácsadó, tréner és coach, LGI/Revenue Watch Institute, Indonézia, 2008
A projekt célja az indonéz önkormányzatok segítése, hogy elkerüljék az erőforrásokból származó bevételek elvesztését, és hatékonyan tudják használni a jelentős mennyiségű pluszbevételeket. Ennek érdekében a helyi társadalmi részvétel megteremtésének segítése a tervezési és költségvetési folyamatokban. Feladatom a részvételen alapuló tervezési folyamat tervezésének és menedzselésének szakértői támogatása, a folyamatot irányító önkormányzatok, a kormányzati- és civil szervezetek  képzése és támogatása. www.lgi.osi.hu

A köz szolgálata: Társadalmi igazságosság érvényesítése a  helyi közszolgáltatásokban – angol nyelvű vezetői tréning dél-európai döntéshozók számára

Kurzustervező, -vezető és tréner, LGI, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2008
Ennek az innovatív nemzetközi műhelymunkának a célja az volt, hogy segítse a közép- és dél-európai országok polgármestereit és a más magas szintű önkormányzati döntéshozókat és magas rangú önkormányzati vetetőket az európai társadalmi integrációs irányelveknek megfelelő helyi közszolgáltatási politika megtervezésében és megszervezésében. A műhelymunka célja, hogy elősegítse a szemléletváltást a közpolitikai folyamatban, és hangsúlyozza az önkormányzatok szerepét a jogaikat jobban ismerő és befolyásosabb társadalmi közösségek kialakításában. www.lgi.osi.hu

A városi átalakulás menedzselése a rendszerváltó városokban – nyári egyetemi kurzus a Közép-Európai Egyetem SUN programjában

Kurzustervező és -vezető, Közép-Európai Egyetem, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2008
A kurzus az általam, a CEU-SUN részére tervezett korábbi helyi stratégiai kurzusok új verziója. Ez egy új megközelítésű és tartalmú változat. A tartalon kizárólag a városi stratégiai folyamatokra összpontosít; megvitatja a városi stratégiát, politikát és a tényleges tervezési folyamatokat, a stratégiai tervezési lehetőségeket és eszközöket, példákat hoz a városi és térségi stratégiákra és az érintettek bevonására. Az oktatás a korszerű, interaktív felnőttoktatás módszertanára épül. www.ceu.hu/sun

Közpolitika és politikai kommunikációs tréningek

Közpolitika és politikai kommunikációs tréningekKurzustervező és tréner, ISSA, Koszovó, 2007
A projekt egy sor interaktív és gyakorlati tréninget foglalt magában civil szervezetek számára a közpolitika és közpolitikai kommunikáció területéről. A tréningeket én terveztem és vezettem. A tréningek segítették a résztvevőket a politikai folyamatok, az érintettek vizsgálatának és a közpolitikai folyamat a jobb megértésében, megközelítéseket tanítottak az összefüggés és az alternatívák feltérképezéséhez; fejlesztették a hatékony közpolitikai tervezéshez és kommunikációhoz szükséges képességeket.

Hatalommegosztás többnemzetiségű településeken – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, LGI, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2007
A Többnemzetiségű Közösségek Vezetői Programjának keretén belül Kovács Petrával közösen terveztem és bonyolítottam egy tréning programot, ami a helyi szintű hatalommegosztás lehetőségeit tárgyalta. A kurzus kifejezetten a többnemzetiségű közösségek vezetőit célozta. Hatalommegosztást a társadalmi részvétel formáin belül tárgyalta, és fogalmi tisztázást és technikai tudást adott a résztvevőknek a hatalommegosztási eljárások és intézmények tervezéséhez. www.lgi.osi.hu

A helyi kormányzás stratégiai megközelítése – az Új Paradigma. Tréning
Csoportvezető, LGI és Urbanissimus, Magyarország, 2006-2007
Vezető döntéshozókból és magas rangú önkormányzati vezetőkből, fejlesztési szakemberekből létrehoztam egy csoportot, hogy Közép-Kelet-Európában alkalmazható helyi kormányzási megközelítéseket dolgozzon ki. Több műhelymunkát terveztem magas szintű vezetők részre, amely során a csoport végkövetkeztetésként egy új paradigmát állított föl. A projekt további értéke az volt, hogy innovációkat alkotott a rendszerváltó önkormányzati vezetés számára a helyi stratégiai tervezési folyamathoz, amit alkalmazni lehet Magyarországon, a délkelet-európai országokban és a volt szovjet tagállamokban is.

Stratégiai tervezés és menedzsment – angol nyelvű képzési program vezető közszolgálati tisztségviselők számára

Vezető szakértő, EU Projekt, Románia, 2006-2007
Egy vezető közszolgálati tisztségviselőket célzó stratégiai tervezési és vezetői tréning-program megtervezését irányítottam, román trénerek képzési kurzusát vezettem és 150 köztisztviselő tréningjét irányítottam. A tréning kísérleti képzési ciklusra épült, ami a résztvevőket végigvezette egy sor stratégiai módszer-kísérleten, és segítette a fogalmi végkövetkeztetések levonását.

Helyi közszolgáltatások szervezése többnemzetiségű településeken – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Helyi közszolgáltatások szervezése többnemzetiségű településeken – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknakKurzustervező és tréner, LGI, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2005-től folyamatosan
A program során megvitatásra került, hogy milyen mértékben és mikor alkalmazhatók általános közszolgáltatás-szervezési alapelvek és gyakorlatok megosztott többnemzetiségű környezetben, és milyen megfontolásokkal kell kiegészíteni őket ilyen közegben. A program konfliktuselemezésből kiindulva olyan megközelítéseket és módszereket nyújtott a vezetők számára, amik helyi szinten segíthetik a többféleség kezelését. Kihasználva azt a körülményt, hogy három földrész, sok vallás és kultúra képviselői voltak a csoportban hihetetlenül gazdag szellemi kalanddá válhatott a sokféleség elemzése. A gondolkodási folyamat kreatív gondolkodásra és az elavult minták felülvizsgálatra ösztönözte a résztvevőket, figyelembe véve az eltérő történelmű, hátterű és identitású etikai csoportok között felmerülő feszültségeket. www.lgi.osi.hu

Stratégiai tervezés, mint a helyi vezetés eszköze – angol nyelvű képzés települési döntéshozóknak

Kurzustervező és tréner, UNDP (ENSZ Fejlesztési Programja), Montenegró, 2005
A program a helyi döntéshozók vezetési és stratégiaalkotási képességeit fejlesztette azért, hogy megértsék és alkalmazzák a kormányzási paradigma adta lehetőségeket. Integrált megközelítésben tárgyalta a helyi vezetés, stratégia, részvétel és kommunikáció témáit, és azokat az eszközöket, amelyekkel a helyi vezetés irányítani tudja a helyi erőforrások felhasználását. A program két ciklusában minden montenegrói önkormányzat vezetése részt és polgármesteri és/vagy döntéshozói szinten képviseltetve magát.

Városi kihívások stratégiai megközelítése – nyári egyetemi kurzus a Közép-Európai Egyetemen

Kurzustervező és -vezető, Közép-Európai Egyetem, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2004-től folyamatosan
A kéthetes kurzust PhD-hallagtók és egyetemi oktatók számára szerveztem, akik hasonló tantárgyakat oktatnak, vagy stratégiai tervezési és városvezetési elemekből álló kurzusokat kívánnak tervezni. A kurzus bemutatta a stratégiai tervezés és vezetés korszerű megközelítéseit, és megvitatta alkalmazásuk speciális kihívásait a közszférában. Olyan fogalmi keretet adott a stratégiák tervezésére és értékelésére, amely szinte bármely kontextusban alkalmazható. Emellett interaktív gyakorlatokkal és a régióból és azon túlról származó esettanulmányokkal illusztrálta a bemutatott koncepciókat.

Kormányközi és helyi pénzügyek – A Világbank angol nyelvű képzése települési döntéshozóknak

Oktató, Világbank Intézet, Különböző poszt-kommunista országok, 1993-2004
Több éven át dolgoztam a programnak. E munka keretében különböző országokban szerveztünk oktatási és konzultációs programokat helyi és központi kormányzati vezetők számára a pénzügyi decentralizáció és helyi finanszírozás témakörében. Feladatom oktatási modulok tervezése és előadása, és esettanulmányok kidolgozása és bemutatása volt.

Átalakuló városok stratégiai tervezése és finanszírozása – vezetői kurzus a Világbank és LGI szervezésében

Kurzustervező és vezető, Világbank és LGI Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 2003-2004
A tíznapos városvezetési tréning kurzust a Világbank Intézet és a LGI közösen szervezte. A kurzus a városi kihívások kezelésének integrált megközelítését támogatta. Bemutatta, hogy a városi fejlesztési a finanszírozási straégiák miként integrálhatók (és kellene, hogy integrálódjanak) az átfogó városfeljesztési stratégiába és annak megvalósításában. A bemutatott koncepciókat gyakorlatok és számos, a régióból és azon túlról származó esettanulmányok tették még szemléletesebbé. Feladatom a kurzus megtervezése, irányítása és vezetése volt. www.lgi.osi.hu

Helyi Gazdaságfejlesztési Program

Szakértő és tréner, International Finance Corporation & OSI/LGI, Koszovó, 2002
A Project az International Finance Corporation, a Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet közös pilot programja volt Koszovóban. A program célja az volt, hogy a helyi önkormányzatokat és civil szervezeteket támogassa sokszereplős, társadalmi részvételen alapuló helyi tervezés bevezetésében. A téma a helyi gazdaság és a kis és közép vállalkozások fejlesztése volt. A program képzést és technikai támogatást nyújtott a résztvevő városoknak. Az én feladatom a stratégiai tervezés oktatása volt. www.lgi.osi.hu

Városmenedzselés – Világbank által szervezett angol nyelvű vezetői tréning

Városmenedzselés – Világbank által szervezett angol nyelvű vezetői tréningKurzustervező és vezető, Világbank Intézet, Magyarország, de nemzetközi célcsoportnak, 1999-2001
A Városvezetési Kurzus egy 2-3 hetes tréning program volt, aminek célja az volt, hogy segítse a helyi döntéshozókat és az önkormányzati hivatalt jobb várospolitika tervezésében és megvalósításában oly módon, hogy (1) segítséget nyújtott a várospolitikai kihívások komplexitásának jobb megértésében; (2) a résztvevők új stratégiákkal, eszközökkel és technikákkal ismerkedhettek meg amelyek a kihívások hatékonyabb kezelésében használhatók. A Világban Intézet megbízásából az volt a feladatom, hogy a WBI alapkurzusát a posztkommunista rendszerváltó városok igényeihez igazítsam, és irányítsam a térségben szervezett kurzusokat.

Magyar önkormányzatok költségvetési reformja (Reform of Budgeting of Hungarian Local Governments)

Szakértő és tréner, USAID, Magyarország, 1996-1999
A program résztvevői olyan önkormányzatok voltak, akik tervbe vették a program alapú költségvetés tervezési módszer bevezetését. Az önkormányzati tisztségviselők egy éves tréning programon vettek részt, amely során képzést és technikai támogatást kaptak a program alapú tervezés bevezetéséhez.  Feladatom a stratégiai tervezési komponens oktatása volt és a stratégiai, technikai és pénzügyi tervezés illesztésének módszereit mutattam be és helyi bevezetésüket  támogattam.

Economics for Leaders (Gazdálkodásvezetőknek, vezetőképző program)

Adaptáló és tréner, FTE (Universtity of California), Magyarország, 1993-1999
A program egy modern, tapasztalat alapú vezetői tréning, amelyet vezetői készségekkel és képességekkel rendelkező fiataloknak fejlesztettek ki amerikai szakemberek. A tréningen résztvevő fiatalok csoportgyakorlatokon keresztül szereznek tapasztalatokat és azok feldolgozása során mélyítik és tudatosítják  a csoportok vezetésére és csoportmunkára vonatkozó tudásukat. A program Magyarországi adaptációja és az első négy év Magyar tréningjeinek vezetése volt a feladatom.


© Copyright Pallai Katalin